به ارتبــاط حـــذف عدد (39) از کمیتۀ کاری پارلمان — محمد عزیز عزیزی

 

به ارتبــاط حـــذف عدد (39) از کمیتۀ کاری پارلمان

 


 

محمد عزیز عزیزی

19-11-2011

 

اگر چه مارکت جهل وخرافه پر رنگ است

سکــوت اهل نظر در برابرش ننـگ است

 

زپـــــارلمـــــان وطــــن ، تازه نغمـــۀ سرشـــد

به گوش عقل شنو ، بس عجیب آهنگ است؟ !

چنان به مسخره سازی سروده شد که صداش
نه  دلـــربا و سرود  وُرباب وسـارنگ است

 

ز پختـــگیِ وقــــــدامتِ فــکر بسیــاری

چه گویمت که زما قبل دورۀ سنگ است ؟؟!!

 

کسی نشه بشراب وکسی به چرس وچلم

کسی بسگرت وناس و حشیش ویا بنگ است

 

کسی دراز کند پای خـــود به کــــوچ دگـر

یکی بخواب رود ، آن دگر سرش منگ است

 

تو پارلمــان وطــن بین  که بین  اکــثر شان!
به کفش بر سر هم میزننــد ویا  جنگ است ؟!


به کار مصلحتِ دین   وکشـــــور وملـــت

هـزار دریغ که پا های جملگی لنگ است

 

چنان او فیصله ای کرد  در وطن که نپــرس !

نه در بــلاد مسلمان نــه ملک افرنگ است؟!

 

حضور غیر به« جبر ومقابله» فخر است

ولی ارقام  ریاضی، او مایـۀ ننـگ است ؟؟؟!!!

 

کجا است ننگ بزرگتر ز39 به وطــــن ؟؟؟!!!

چنانکه مجلس شورا از او دلش تنگ است؟!

وگفته شد که ازاین رنگ ،  ننگ دامن ملک

همیشه پاک  کنیم زانکه بدترین رنگ است  ؟!

 

ببیـــن تو غیرت وننگ  کســــــان بی فر هنگ
که جنگ وغیرت شان  ضد علم وفرهنگ است


 سخن زدانش وفرهنگ  میزنی  به کسی؟
 که فکراو همه  پـُر ازسیاهی وزنگ است

«عزیز» مـن سخنت ، سخت وتیزوتُند بُـَود
 بر آنکه که جاهل،وگم کرده راه والدنگ است

پایان

*****************************************

 ابیاتی چند  به ارتباط  حماقت حذف  ارقام(39)
 —————————————
آنکس که الفبای خطی خوانده نمیتواند
———————————

ای وای بر این  مردم جاهل  که نداند
 تشخیص  ز هر خوب وبد ِ شی نتواند
او از عـــــدد 39 نفــــــــرت بنمــــــاید
 قرآن و الفبای سواد را او نخــوانـد

————————–

حاکمیت جهل

—————–

سی ونه (39) دو عدد بُــَود بحسـاب

پیـــش هــر با ســواد واهـــــل کتـاب

جـــاهــلا نی که  از خِــرد دور اند

ازجهــالت ِ شان  همـه به عـذاب

عزیزی- ساعت15:15

یک شنبه 2011-11-20

********************************

به حُمقاء حساس ارقام (39)

——————————

ای که از سی ونه( 39) بــد ت آید !

سی ونه (39) سالگی ، بــرت آیــد

آن زمــان این حمـــــــــاقت وننــگت

لا جـــرم بر ســِرِ خــــودت آیــد
  عزیزی – یک شنبه ساعت 16:10

20-11-2011

 

******************************

سری که از بار عقل تهی است

———————————-

از جهـــل خــود هر آدمی که عار ندارد

بر عـــلم وســواد و ادب او کـار ندارد

ننــگِ او فقط  از عدد(39 )  باشد

چون درسرخود او خِردی بار ندارد

عزیزی- یک شنبه ساعت 16:35

2011-11-20

پایان

————————————————–

شنبه –  ساعت 23:15

   28 عقرب سال  1390 هجری شمسی

مطابق به :  23 ذی الحجه  سال 1432 هجری قمری

19-11-2011 : ویا برابر  

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *