گنــــۀ کیســت ؟ — محمد عزیز عزیزی

 

 

گنــــۀ کیســت ؟

 

 

عبدالغفور امینی: 22 اسد 1389

میهن شد ه برخا ک برابرگُنه ی کیست ؟

هرروز شود بد تر وبد ترگنه ی کیست ؟

 

ما بیهوده با جنگ پی صلح روا نیم

گرمی نشودصلح میسرگنه ی کیست ؟

 

درفکر وطندا رو وطن هیچ کسی نیست

کرزی چوبه طالب شده چاکرگنه ی کیست ؟

 

چون صدر نشینان شده یک عده ی محدود

خوا هند نه آ نها کسی دیگر گنه ی کیست؟

 

گر معتمداستیم به دولت گنه ی ما ست

بی رای گر آ یند مکرر گنه ی کیست

 

هرچند به تکرار شد ه کهمک و ا مدا د

حا لِ وطنم کی شد ه بهتر گنه ی کیست؟

 

یک دولت عا دل نشد ه صا حب قد رت

ظلم است و فریب است سراسر گنه ی کیست؟

 

ازخود کُش وبیگانه پرستیست سراسر

بیگا نه بود از همه بهترگنه ی کیست؟

 

وَقعی نگذا رند به آ زادی مردم

این دولت بید اد و ستمگر گنه ی کیست؟

 

پا مال چو قا نون شده و حرف وکیلا ن

دولت شده خود کامه وخود سر گنه ی کیست

 

محروم شد ه زن زِ حَقَش در همه ادوار

با نامِ عیا لدا ری و سیا سرگنه ی کیست؟

 

امروزهمان دیگ همان کا سه هما ن آ ش

آن وعده و آ ن لا فِ مکرر گنه ی کیست؟

 

نی روزنه ی بِه شد ن و را حت مردم

نی نور امیدیست زیکسر گنه ی کیست؟

 

جُز چند تنی هیچ کسی نیست به قد رت

بیگا نه شده چون سرو سرور گنه ی کیست؟

 

این دولتِ خود کا مه و بی ما یه و بی با ک

تو صیف شود از ره ی منبر گنه ی کیست؟

 

ازعا لِم و روحا نی واز وا عِظِ امروز

مَد ح است سرِ مدح مکرر گنه ی کیست؟

 

لَفا ظی و حرف و سخنِ پوچ نبا شد

بر هیچ کسی قا بلِ با ور گنه ی کیست؟

 

چون بی خردا ن اند همه صا حب قدرت

کمرنگ شده دا نش و دفتر گنه ی کیست؟

 

نا تو و تخطی و همه کشتنِ بی جا

کامروزشد ه چند برابر گنه ی کیست؟

 

خود کوزه وخود کوزه گر و خود گِلِ کوزه

اند یشه ندا رند ز محشر گنه ی کیست؟

 

همسا یه که تخریب وطن هست مرامش

افغان چو نسا زد وطن از سر گنه ی کیست؟

 

آزرد ه امینی است زبربا دی میهن

چون نیست ورا چاره ی دیگر گنه ی کیست؟

 

هریک چو به نحوی بفروشند وطن را

آخر تو بگو جا نِ برادر گنه ی کیست؟

 

دانند همه خوب گنهکارِوطن را

جُز دولتِ بی ما یه و خود سرگنه ی کیست؟

 

پایان

——————————————————–

 

با استقبال از جناب عبدالغفور امینی

 

گنــــــــــۀ ماست!


محمد عزیز ( عزی)

دوشنبه 2010-08-16

 

میهن شده بر خاک برابر گنـــۀ ما ست !

هر روز شود تار وسیاه تر گنـــــۀ ماست!

 

این جنگ که بر نقشۀ بیگانه روان است

تائید چنین فتنه وهــم شر گنــــۀ ماست !

 

هر کس که بـــــود آلت دستــان اجـانب
گر کف بزنیم بر همه نوکـر گنـۀ ما ست !

 

این صــــدر نشینـــــان که جــــدا اند زمــلت

همـــــکاری به هــــر خاین دفتر گـــنۀ ماست!

 

با بستن چشمان که تقلب شده معـــمـــول

« بی رای گر آیند مـکرر گنۀ » مــــا ست!

 

با نام وطن پیســـــه وسرمایه شود جــــمع

باز خواست نکردن ، ز ته وسر گنــــۀ ما ست!

 

گـــر دولت عـــــــادل نشده صاحب قـــدرت

این صبر به هر ظـــالم وکـــافر گنــۀ ما ست!

 

بیــــــگانه پرستی وتملــــــق به اجـــــانب

این شیوۀ مذ مـــــوم ومکــــدر گنـــۀ ما ست!

 

آزادی خودش هـدیــه ای وا لای الـهیست

در بند اســـارت به ستمـــگر گنــــۀ مــاست!

 

آنکس که به زور وزرِ بیگانه و کیل شــد

یا دولت خود کامــه وخود سر گنۀ ما ست!

 

در کشور اســــلامی مردانــــــۀ افغــــان

هــــر حکم ز بیگانه و نـــوکر گنۀ ماست!

 

درنزد خـــداوند، نـَبـُود فرق زن ومرد

گر فرق کنیم برزن وشوهر گنۀ ماست!

 

افسوس همان دیک وهمان کاسه ، همان آش

تســـــــلیم به این امر مــــکرر گنــۀ ماست!

 

گر بسته کنیم چشـــــــم خود وگوش ببندیم

این کوری چشمان وگوش ِکر گنـــۀ ماست!

 

از خود برهیدیم وبه بیگانه شـــدیم وصل

بیـــــــگانه شده حاکم وسرور گنۀ ما ست!

 

هر دولت وهر حــــاکم وهرفرد بذهـــکار

گر وصف کنیـــــم از رۀ منبر گنۀ ماست!

 

گر مدح کنیم ظــــــالم وبدکــــار وبد اندیش

بیشک که چنین امرُ مـــزّور گنۀ مـاست!

 

برهــرسخـــــــن اهل ریا و دهــــــــن پوچ

هم گوش فــرادادن و باور گنــــــۀ ما ست!

 

بر ضــــد جهالت و عقب ماندگــــی ملک

کوشش نکنیم تا حد آخــــــــر گنۀ ما ست!

 

هر فرد وطـــــن کُـُشته شود از طـــــرف غیر

نا خــــواستن ِ هرخـــون برادر گنـــــۀ ماست!

 

از کوزه گر وکوزه خر وکوز فروشــان

پرسان نشــود ازهمه ، یکســر گنۀ ماست!

 

اغیـــــار به تخریب همه کشور مــــا اند

« افغان چو نسازد وطن از سر گنۀ» ما ست!

 

آن کس که به بیگانه وطن را به فروشـــــد

دُورش چو نســـازیم و زکشور گنـــۀ ماست!

 

تشخیص بد وخوب وطن دار به کار است

گر ما بکنیم فــــــرق برابر گنــــۀ ما است


آزرده مبـــــــادا دلت ای یار ( امینی)

گــرغم نخوریم با تو برادر گنۀ ماست!


از خامۀ زیبای « امینی که «عزیز» است
تقـــدیرنکنیم زان همــه ،یکسر گنــۀ ماست !

 

پایان

——————————————————

روز دوشنبه ششم رمضان المبارک سال1431

برابر 25 اسد سال 1389

مطابق به 2010-08-16

ساعت : 16: 00 PM لنـــدن

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *