طلوع خوشید جمال محمد(ص) —- محمد عزیز عزیزی

 

طلوع خوشید جمال محمد(ص)
به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم بشریت (ص)

 


محمد عزیز عزیزی

 

ســــرو جــان باد فـــدایِ رۀ  آن سرور مــا

آنکه بود شــاه رُســـل  افضل وپیغمبر مـــا

 

مقــدمش  مـُژدۀ از روشنی  عالـــم  داد

در  شبِ  تارِ جهان باختر وهم خاور مـا

 

سرنگـون گشت بُتان چون بزمین پای نهـاد

طـاق کسرا بشکست زهیبت سر لشکرما

 

قاب قوسین که شـد فــرش رۀ هر قدمش

خاک نعلـین او چون سرمـــــۀ چشم تــرِما

 

شب معراج رسید در حــرم عـرش خــدا

جـــایگاهی که بلند است زفــکرِ سر مــا

 

آنکـه رحمــت بجهــان گفت خدایش بکلام

افتخـــاری چه ازین بیش  براین رهبر مـــا

 

ذات الله به ستودش و همه خیـــل ملک

عاجز است از صفتش این قلمِ اقصـر ما

 

در جهان نیست هدایتگری چون شاه رُسل

اوست چــون مِهــر بمـا،مـاه بما اختـــر مــا

 

ما همه دست نیاز پیش  تو آریم یارب!

تا ببـخشی گنــۀ  اصـــغر ویا اکبر مــا

 

ای خدا! اذن شفاعت به حبیبت دادی

شافع ما بنمـــا حضرت پیغمـــبر مـــا

 

از «عزیزی »بپذیر رحمت وصلواة ودرود

بهــر آن ختـم رُسُل  رهبر و هــم یاور مــا

پایان

**************

محمد عزیز( عزیزی) – ساعت 20:34

یازدهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری

برابر به 22 جدی سال 1392 هجری شمسی

ومطابق به : 2014-01-12 میلادی

 


طلوع خورشید جمال محمد(ص)

 

زخورشیدِ جمال حضرت احمد جهان رخشان

همـه یاران واصحابش، ستـاره های بس تابان

 

کسی  از نو این مِهر وکواکب گر هدایت شد

برای حب پیغمـــبر(ص) ویارانش شـــودقربان

 

عزیزی – ساعت 10:10

12-01-2014

************************

 

طــلوع آفتــآب محمــد (ص)

 

جهـان از آفتاب صـورت احمد درخشان است

کتابش راهنمای زندگی بر اِنس وهم جان است

 

همــــه یاران واصحــــابش گرامی نزد آن باشــد

که بردین محــمد پای بند است و مسلـمان است

 

عزیزی- ساعت 19:40

پنجشنبه – 2012-02
**********************

 

قربان خورشید جمال محمد (ص) ویارانشان

 

زخورشیدِ جمال حضرت احمد جهان رخشان

همـه یاران واصحابش، ستـاره های بس تابان

 

زانوار همین مهـر وکواکب هر که شد رهیاب

برای حب پیغمـــبر(ص) ویارانش شــودقربان

 

عزیزی – ساعت 10:10

12-01-2014

**************

 به سالار انبیا، صاحب تاج لولاک(ص)

 

از طلعت نور تو درین خاک

روشن شده است تا بافلاک

 

زیبــــد به سر مبـــــارک تو

رخشنـــده ترین تاج لــولاک

 

عزیزی- ساعت 10:47

12-01-2014
******************

 

به پیشگاه رهبرما ومعلم بزرگ بشریت (ص)

 

آنکـه رحمــت بجهــان است ،فقط رهـبر ما

خاک پایش همه چون سرمـۀ چشم تــرِما

 

در جهان نیست هدایتگری چون شاه رُسل

اوست چون مِهر بما،مـاه بما اختـــر مــا

 

عزیزی – ساعت 11:18

12-01-2014

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *