ابيات وسخنان برگزيده (بخش پنجم) — ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

 

اشعار برگزیده

 

 

ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

 

درد ملت

این خزان جان ستان را نو بها ری بر نخواست

درد ملت را طبیب و غمگساری بر نخواست

سرکشان چور و چپاول کرده خون ها ریختند

شهسوار عادل و با افتخاری بر نخواست

کس نشد از قتل و غارت حافظ اهل وطن

جمله گی برباد شد تیمار داری بر نخواست

ظالمان از کبر و نخوت بیخ مظلومان بکند

دستگیر و دادرس بر حال زاری بر نخواست

خود قضاوت کن که ویرانی و کشتار از که شد

گر چه از اهل ملامت شرمساری بر نخواست

عیش شیرین خلایق را به زهر امیختند

پاد ز هر راحت از کنج و کناری بر نخواست

خون دل از دیده ها چون رود جیحون شد روان

رحم و شفقت ظالمان را ذره داری بر نخواست

دوستدار اهل علم و یا در شعر و ادب

تاجداری بت شکن محمود واری بر نخواست

غزنوی شیرین چه گویم زین فتور و فتنه ها

جز فغان ازهر دیار و رهگزاری بر نخواست

 

 

 

 فرشتۀ رحمت

 

چنین رسیده خبر بهر ما ز اهل خبر  که زن فرشته رحمت بود چو شد مادر

زن است مادر مردان نامور به جهان     زن است  مایه جمعیت نژاد بشر

چه گوهر است گرانتر ز صحبت زن نیک    چه نعمت است فزونتر به    دهر از مادر

چه همت است که هر گز نمیفروشد مام    تمام رونق هستی به تار موی پسر

کرامتی که به مادر خدا نموده عطا – بود به قلزم گیتی گرانترین گوهر

اگر چه است حق مادران ز حد افزون – مع الاسف ز خرافات ماست بی سر و بر

عرب نمود اگر زنده دختران در گور – عجم بسوخت زن بیوه را پس از همسر

همیشه مادر چینی و ترکی و هندی – بود معاون و بازوی کار با شوهر

همه شریک حیات و جمعیت خوشند همه معلم و دوکتور و نرس کیمیاگر

چه باغ ها که به پا گشته در همه عالم – ز اشک ابله مادران کاریگر

حقوق مادر و زن هر که سخره بشمارد –  خدا بپرسد از او در قیامه محشر

ضياء قاری زاده

 

 

 

حسرتا

 

حسرتا لانه عقابان سوخت

جنگل اتش گرفت و مرغان سوخت

رستم داستان کجا رفتی

تا ببینی که کابلستان سوخت

گریه کن عندلیب اواره

غنچه پرپر شد و گلستان سوخت

شرق و غرب وطن به اتش رفت

باغ نارنج و تاک پروان سوخت

دست غارتگران چنگیزی

هست و بود دل مردان سوخت

شهر تنها به کام شعله نرفت

رمه ها در دل بیابان سوخت

گر چه گویند که تر نمیسوزد

شهرما زیر برف و باران سوخت

یا رسول خدا چه حال است این

کودک و پیر و نوجوانان سوخت

حیف و صد حیف بیشه شیران

مشکل امد به دست و اسان سوخت

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *