افغان؟ — سميع حامد

 

افغان؟


سرودۀ سميع حامد

 

نظر به تقاضای مکرر علاقمندان، شعر " افغان؟" از صفحۀ صدای افغان برداشته شد.
 

سلام و رحمة الله

برادر محترم  آقای سميع حامد!

لطفاً يک لحظه تنها بالای مطلب ارسالی تان تجديد نظر نموده ويا با دوستان عالم اگر داريد مشوره نماييد.

برادر محترم پدر ومادر تو هم افغان است. در هر مذهب احترام شان واجب است. اگر تو خودرا خر ميگويی پس آنها را غير مستقيم نيز خطاب نموده يی.

دلايل من چه انسانی وچه مذهبی به حيث يک مؤمن زياد است ولی همين يک حرف بالا را اگر بالايش از ديده انصاف و بيطرفانه بنگری ، يک کتاب است و بسيار حرف بزرگ.

اميد ناراحت نشده باشی، اگر برايت بی تفاوت باشدپس از ما بخودت سلام است. خداوند ج ما همه را هدايت نيکی نمايد تا اگر به کسی مفاد رسانيده نميتوانيم، اقلاً بی احترامی بزرگان خود را ننمائيم بالخاصه از والدين را که امر خداوند ج است.

با احترام وبا عرض معذرت که وجداناً لازم ديدم بيطرف نمانده ونظر خويش را ابراز نمايم.

زيرا نگفتن حق در حاليکه انسان بداند و نگويد گناه است (قرآن کريم).

والسلام

ويهديکم الله

 

الحاج احمد شفيق شبنم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *