پول ( رأ ي ) — محمد اصغر عبادی

 

پول  ( رأ ي )

 


م ، ا صغر( عبا د ی )

 

روزی ګد ا ۍ رفت به نزد ، د ګرګد ا

ګفتا : چه حا ل د ا ری ، بخورد ی مګرغذ ا ؟

بګوکه پول د ا ری برا ی حما م وشیر

آ یا که نوسا ختی لبا ست ، که بود ه چیر؟ *

آ یا بکرد ه ی سروریش خودترا ش

خورد ی زمیوه ها وزتربوز، یکی د وقا ش ؟

خورد ی زقا بلی وزحلوا وا زکبا ب

نوشید ه ی زکوک وزپپسی به جا ی ، آ ب ؟

د وم ګد ا ، چو حرف رفیقش بشد تما م

ګفتا : مګرکه د وست د یوا نه شد ی تما م ؟

ا ینها که نا م ګرفتی ، ند ید م ګهی به خوا ب

با یا د هرکدا م  د لم میشه ، آ ب ، آ ب

ما پول نا ن وچا ی ند ا ریم ، ظا لما !

ریشحند میزنی مګر ، به روزوحا ل ما ؟

ګد ا ی ا ولی ، بګفتا : مرنج زمن

خوا هی که نا ن وپول بیا بی به سا ن من

روجا مه را بد ل کن وا ولاد خود بیا ر

وقتیست که تووفا میل وا ولا د شوید به کا ر

ا ین فرصت وزما ن ، بد ا نی بسیا رکمه

د ګرنګو: د ا شتن ا ولا د زیا د ، غمه

با خا نم وبچا همګی د ه نفرشوید ؟ **

ا زکا روبا رصندوق ( رأ ی ) با خبرشوید

د عا کنید ، برا ی تجا را ن روزګا ر

ما را به روزبد ، چه خوش آ مد ند به کا ر

هر( رأ ی ) می خرند ، به خوشی به صد د لا ر‎***

د ه را که ظرب صد  نما ئی ، شود هزا ر

آ  سا ن توا نی یا فت خرید ا رچند کسی

کا ین کا ررا کنند و نه پرسد هیچ کسی

د رچند محل ، همه ی تا ن رفته ( رأ ی ) د هید

بد ون ترس ، برګه به صند وق جا ی د هید ***

یک ما ه ی کمپا ین ، بزنید چا شت وشب پلو

وا زپول ( رأ ی )  جورکنید زند ګا نی ، نو

 

سپتمبر  ۲۰۰۹-  کا نا د ا

* ـــ پا ره

** ا ولا د ها

***ــــ د ا لر

**** ــــ کا رت رأ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دهی

۱۰  ظرب ۱۰۰  =۱۰۰۰

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *