د قرآن سره دیرش مرکی — ډاکټر نثار احمد صمد

 

د قرآن سره دیرش مرکی

 


لیکوال: ډاکټر نثار احمد صمد

 

گرانو لوستونکو!  د قرآن سره دغه دیرش مرکی چی بی له شکه د قرآن پوهنی ډیره آسانه طریقه ده  او زمونږ ډیر محترم او د قدر وړ ورور ډاکټر صاحب نثار احمد صمد تهیه کړی او دغه دیرش مرکی یی د دیرش ورځی روژی لپاره په دیرشو برخو ویشلی دی ، ستاسو د ګټی اخیستلو لپاره مو په یوه ځانګړی پاڼه کی را غونډی کړی او هیله مند یو چی ستاسو او ستاسو د محترمو کورنیو د توجه او هڅیدو وړ وګرځی.

( د صدای افغان اداره)

 

لطفاً د هری برخی د پرانیستلو د پاره د هماغی برخی په نوم یا شمیره باندی کلیک وکړی:

 

 

۱- د قرآن سره مرکه ( د روژی لومړنی سوغات)

۲- د قرآن سره مرکه ( د روژی دوهم سوغات)

۳- د قرآن سره مرکه ( د روژی درییم سوغات)

۴- د قرآن سره مرکه ( د روژی څلورم سوغات)

۵- د قرآن سره مرکه ( د روژی پنځم سوغات)

۶- د قرآن سره مرکه ( د روژی شپږم سوغات)

۷- د قرآن سره مرکه ( د روژی اووم سوغات)

۸- د قرآن سره مرکه ( د روژی اتم سوغات)

۹- د قرآن سره مرکه ( د روژی نهم سوغات)

۱۰- د قرآن سره مرکه ( د روژی لسم سوغات)

۱۱- د قرآن سره مرکه ( د روژی یوولسم سوغات)

۱۲- د قرآن سره مرکه ( د روژی دولسم سوغات)

۱۳- د قرآن سره مرکه ( د روژی دیارلسم سوغات)

۱۴- د قرآن سره مرکه ( د روژی څوارلسم سوغات)

۱۵- د قرآن سره مرکه ( د روژی پنځلسم سوغات)

۱۶- د قرآن سره مرکه ( د روژی شپاړسم سوغات)

۱۷- د قرآن سره مرکه ( د روژی اوو لسم سوغات)

۱۸- د قرآن سره مرکه ( د روژی اتلسم سوغات)

۱۹- د قرآن سره مرکه ( د روژی نولسم سوغات)

۲۰- د قرآن سره مرکه ( د روژی شلم سوغات)

۲۱- د قرآن سره مرکه ( د روژی یوویشتم سوغات)

۲۲- د قرآن سره مرکه ( د روژی دوه ویشتم سوغات)

۲۳- د قرآن سره مرکه ( د روژی درویشتم سوغات)

۲۴- د قرآن سره مرکه ( د روژی څلورویشتم سوغات)

۲۵- د قرآن سره مرکه ( د روژی پنځه ویشتم سوغات)

۲۶- د قرآن سره مرکه ( د روژی شپږویشتم سوغات)

۲۷- د قرآن سره مرکه ( د روژی اووه ویشتم سوغات)

۲۸- د قرآن سره مرکه ( د روژی اته ویشتم سوغات)

۲۹- د قرآن سره مرکه ( د روژی نهه ویشتم سوغات)

۳۰- د قرآن سره مرکه ( د روژی دیرشم سوغات)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *