فلسفۀ حجاب اسلامی

فلسفۀ حجاب اسلامی

معنی لغوی حجاب که در عصر ما اين کلمه برای پوشش زن معروف است ، هم به معنی پوشيدن است وهم به معنی پرده وحاجب ، که بيشتر استعمالش در زبان عربی به معنی پرده است.

مثلاً در قرآن کريم در داستان سليمان (ع) ، غروب آفتاب را اينطور توصيف ميکند: " حتی توارت بالحجاب" آيۀ 232 سورۀ (ص). يعنی تا آنوقتی که آفتاب در پشت پرده مخفی شد.

استعمال کلمۀ حجاب درمورد پوشش زن يک نسبت جديد است. در قديم ومخصوصاً در اصطلاح فقهاء کلمۀ "ستر" که به معنی پوشش است بکار رفته است. بهتر اين بود که اين کلمه عوض نمی شد وما هميشه همان کلمه " پوشش " را بکار ميبرديم، زيرا چنانکه ذکر شد معنی شايع لغت حجاب پرده است ، واگر به معنی پوشش به کار برده ميشود، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است وهمين امر موجب شده که عدۀ زيادی گمان ميکنند که اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده ودرخانه محبوس باشد وبيرون نرود. در حاليکه در اسلام چنين نيست واسلام خلاف زندانی کردن وحبس زن در خانه ميباشد.

پوشش زن در اسلام اينست که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند وبه جلوه گری وخودنمائی نپردازد، که آيات مربوطه نيز همين معنی را ذکر کرده است وفتوای فقهاء هم مؤيد همين مطلب است.

آيات قرآنی مربوطه حدود پوشش وتماسهای زن ومرد را بدون استفاده از کلمۀ حجاب ذکر کرده است، به جز آيۀ که مربوط به زنان پيغمبر اکرم (ص) ميباشد.

در مسئلۀ پوشش حقيقت امر و سخن درين نيست که آيا زن خوب است پوشيده در اجتماع ظاهرشود ويا عريان؟ روح سخن اينست که آيا زن وتمتعات مرد از زن بايد رايگان وبدون موانع وحدود وشرايط باشد؟ آيا مرد بايد حق داشته باشد که از هرزنی درهر جا وهرمحفلی حد اکثر تمتعات را به استثناء زنا ببرد يا نه؟ اسلام که به روح مسائل مينگرد جواب ميدهد: نخير، مردان فقط در محيط خانوادگی ودر چوکات قانون ازدواج وهمراه با يک سلسله تعهدات سنگين می توانند اززنان به عنوان همسران قانونی کامجوئی واستفاده کنند، اما در محيط اجتماع استفاده اززنان بيگانه را ممنوع قرار داده است، وزنان نيز حق ندارند خارج از کانون خانوادگی مردان رادرين ضمينه کامياب سازند.

درست است که صورت ظاهر مسئله با لحن دلسوزانۀ طرح ميشود که زن چه بکند؟ آنکس که مسئله به نام اوعنوان ميشود زن است. آيا بهتر است زن آزادباشد يا محکوم؟ پوشيده بيرون بيايد يا عريان؟ اما روح مسئله وباطن مطلب چيز ديگر است، وآن اينکه آيا مرد که درين مسئله ذی نفع است ويا لا اقل نسبت به زن درين مسئله ذی نفع تر است ، در بهره کشی جنسی از زن ، به جز از جهت زنا، آزادی مطلق داشته باشد يا نه؟

از نظر اسلام محدوديت کاميابيهای جنسی به محيط خانوادگی وهمسران مشروع ، از جنبۀ روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک ميکند، واز جنبۀ خانوادگی سبب تحکيم روابط افراد خانواده وبر قراری صميميت کامل بين زوجين ميگردد، واز جنبۀ اجتماعی موجب حفظ واستيفاء نيروی کار وفعاليت اجتماع ميگردد، واز نظر وضع زن در برابر مرد، سبب می گردد که ارزش زن دربرابر مرد بالا رود.

بناءً فلسفۀ پوشش اسلامی جنبه های روانی، خانه وخانوادگی، اجتماعی وبالا بردن احترام وارزش زن وجلوگيری از ابتذال او را دربردارد.

حجاب در اسلام از يک مسئلۀ کلی تر واساسی تری ريشه ميگيرد وآن اينست که اسلام ميخواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری ولمسی وچه نوع ديگری باشد، به محيط خانوادگی ودر چوکات ازدواج قانونی اختصاص يابد وباعث تشنجات وموانع برای پيشرفت وترقی نشده واجتماع منحصر برای کار وفعاليت باشد.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *