سقف مدافع زمين

 

 

سقف مدافع زمين:

 

خداوند درقرآنکريم توجه مارا به يک امر مهم مرتبط به آسمان جلب نموده وميفرمايد:" وساختيم آسمان راسقفی محفوظ، و- با وجود آن- ايشان (کفار) از براهین آن ( قرآن ) روگردانند گانند". سورۀ (21) الانبياء، آيۀ 32.

اين موضوع که خداوند کریم زمین را توسط سقفی آسمانی از گزند مو جودات بیگانه و موذی خارجی محفوظ نگه داشته، توسط تحقيقات علمی در قرن بيستم ثابت شده که اتموسفيری که زمين را احاطه نموده، خدمات وفعاليات خيلی مهمی را برای ادامۀ حيات بر روی کرۀ زمين انجام ميدهد. اين اتموسفيرجلو عبورشهاب ثاقب يا سنگهای آسمانی خوردوبزرگ مضروتباه کننده به طرف زمين را میگیرد وبا رسيدن ويا نزديک شدن شان اتموسفیر موجود در ماحول زمین آنها را شکستانده نابود ویا از خطر ان میکاهد وبدينگونه وظیفه  حفاظت از سيستم حياتی در زمين را به پیش میبرد.

 

اضافه برآن اتموسفير اشعۀ مضرۀ که از فضا بطرف زمين سرازیر میشوند وبه حيات موجودات زنده مضر هستند، فلتر وتصفيه مينمايد. ازخصوصيت عالی ومتمايزديگر اتموسفيریکی هم  اينست که تنها اشعه وانواریکه بی ضرروقابل استفاده باشند چون نوری که در ترکيب نباتات مؤثربوده وبرای بقای زيستی مفيد هستند ويا هم امواج راديويی ( الکترومقناطيسی ) را اجازۀ عبور به زمين ميدهد. فيصدی خيلی بزرگ اشعه وانواريکه از آفتاب نشر ميشوند توسط اتموسفیر طبقۀ " اوزون" فلتروتصفيه شده که محض يک بخش محدود وضروری از اين اشعه به زمين ميرسد. این عمليۀ دفاعی ومحافظتی اتموسفيربدون توقف ادامه دارد، چنانچه زمين را از يخبندان شدن وسردی ايکه در فضا حکم فرما بوده وتقريباً به منفی 270 درجۀ سانتی گراد ميرسد در امان میسازد.

 

نه تنها اتموسفير، بلکه پديدۀ ديگری معروف به " فان اللن بيلت " کمربند ويا ميدان نبرد نيروی مقناطيسی زمين ميباشد که به مثابه يک سپر در مقابل اشعۀ مضرۀ که سيارۀ ما را تهديد ميکند وبرای سيستم حياتی کشنده ميباشد ايستاده گی ميکند. اگراين کمربند دفاعی مانع ورود اشعۀ مضره  نشود، انرژی  ايکه به "سولرفلارس "( تشعشع ناگهانی خورشيدی) معروف است، به زمين طغيان نموده وسبب تباهی تمام سيستم حياتی بر روی زمين ميگردد. در بارۀ اهميت کمربند دفاعی " فان اللن بيلت " داکتر "هاگ روس" چنين ميگويد: زمين نسبت به تمام سياره های نظام شمسی ما تراکم وکشش زياد داردوجود مقدار عظيم وانبوهی از نکل وآهن در زمين علت وجود اين کمربند مقناطيسی ميباشد که زمين را از بمباردمان اشعه مضره نگهداری ميکند که در غیرآن  دوام زندگی برکرۀ زمين ممکن نميباشد. يگانه سيارۀ ديگری که دارای سپر مقناطيسی بوده، عطارد ميباشد ، که ساحۀ قوۀ مقناطيسی آن 100 مرتبه کمترازقوۀ مقناطيسی زمين است. درحاليکه " زهره " سيارۀ که خواهر زمين ما ناميده ميشود، اصلاً هيچ مقناطيس ندارد.

 

درپی تحقیقاتیکه درمورد یکی از انفجارات آفتاب در سالهای اخیر صورت گرفته بود میرساند که،  قوه انرژی مضرۀ که زمين آنرا در آن هنګام دفع نموده است،  معادل 100 مليارد بم اتمی است که دراواخرجنگ دوهم جهانی بر" هیروشيما " جاپان توسط قوای امریکی  پرتاب شده بود که در اثر آن بیش از دو صد هزار انسان در لحظاتی بدام مرگ افتیدند.

 خلاصه اینکه  سيستمی خيلی عالیی جهان ما را احاطه کرده و چون سقف خانهء  که ساکنین آنرا از گزند باد و باران و اشعه تیز آفتاب در امان میدارد، موجودات زمینی را نیز این سیستم محافظتی از گزند موجودات مضره و خطرناک خارجی حفاظت مینماید.  و خداوند متعال قرنها قبل ضمن  آيات قرآنی این موضوع را بما گوشزد نموده است.

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *