شکوۀ آقای ذبيح الله سام ليوال

 

 

شکوۀ آقای ذبيح الله سام ليوال

 

به اداره محترم سایت صدای افغان

درین هفته متن صحبت  شهید انجنیر عبدالله را برای نشر به سایت  محترم صدای افغان فرستادم  که شما بانشر آن مرا مسرور ساختید.

نقلی از این صحبت را سایت دیگری بنام دوستداران وطن هم نشر نموده بود که یک بخش آنرا بحواله سایت محترم شما ولی قسمت دومی آنرا بدون ذکر محل نقل و نویسنده وبا تصرف و حذف قسمتی از آن نشر کرده بودند که مرا متعجب نمود بسبب اینکه چرا درنوشته  تصرف نموده اند. و اگر شما  انرا برایشان ناقص فرستاده اید بنظر من در نوشته من  از امانت کاری کار نگرفته اید، و اگر خودشان انرا گرفته اند در حذف قسمتی از آن چه هدفی داشتند. چنانچه خودمن هم به آن سایت نوشته را نفرستاده ام .

امید درین امور امانت و حق نویسنده را مراعات نمایید.

 

         با احترام

 

ذبيح الله سام ليوال

 

******************************************************

 

نويسندۀ محترم آقای ذبيح الله

 

از همکاری تان با سايت خودتان (صدای افغان) جهان سپاس.

مطالب ارسالی تان را با مجرد رسيدن آن با امانت داری کامل نشر نموديم، اما در مورد سايت ديگری که شما از آن نام برده ايد بايد گفت که مطلب را خود شان از سايت گرفته اند، مادرآن هيچ دخلی نداريم واگر قسمتی از آن را حذف کرده اند، به نظر ما نيز امانت را رعايت نکرده اند و شما را حق بجانب ميدانيم.

اميد است ايشان در زمينه توجه نموده آنرا دوباره تصحيح نمايند.

 

در حفظ وامان خداوند باشيد

           

" صدای افغان" 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *