معجزۀ رياضی قرآن کريم درشمارۀ سوره ها، وتعداد آيات

معجزۀ رياضی قرآن کريم درشمارۀ سوره ها، وتعداد آيات…

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات رياضی قرآن کريم پی ببرند. یکی از این افراد شمارۀ هر سوره را با تعداد آيات آن به این صورت جمع كرده است:

شمارۀ سوره ها

تعداد آيه ها

جمع آيه ها وشمارۀ سوره ها

فرد ها

زوج ها

1

+

7

=

8

زوج

2

+

286

=

288

زوج

3

+

200

=

203

فرد

4

+

176

=

180

زوج

5

+

120

=

125

فرد

113

+

5

=

118

زوج

114

+

6

=

120

زوج

جمع شماره های سوره ها

جمع آيه ها

جمع فردها

جمع زوج ها

تعداد فردها

تعداد زوج ها

6555

6236

6555

6236

57

57

1– شایان توجه است كه تعداد زوجها 57 عدد و فردها نيز به همان تعداد ميباشد، و در ضمن عدد 57 بر 19 قابل تقسيم است که اين مساوی بودن زوج ها وفردها وقابل تقسيم بودن اين عدد بر 19( عدد اول وکليدی ) خود به تنهائی معجزه است.

2– معجزه ديگر اين است كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم، 6236 به دست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن.

3– معجزه ديگر اين است كه اگر حاصل جمعهای فرد را با هم جمع كنيم، 6555 به دست مي آيد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.

4– معجزه ديگر اينكه اگر رقمهای عدد 6555 را با رقمهای عدد 6236 جمع كنيم، عدد 38 به دست مي آيد كه خود ضريب 19 دارد:

2*19= 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

5– و به همين طور تعداد سوره‌ های قرآن کريم نيزضريب 19 دارد:

6*19 =114

حالا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌ های قرآن کريم را كم يا زياد كنيم ويا فقط جای سوره‌ ها را با هم عوض كنيم، ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت و اين نشان دهنده صريح اين است كه تعداد آيات قرآن کريم همين اندازه و ترتيب سوره‌ ها نيز به همين ترتيب بوده و – در نتيجه – به اين حقيقت پئ ميبريم که قرآن کريم با چنين معجزه ها وروابط عجيب وخارق العادۀ رياضيکی اش نمي تواند كاردست انسان باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *