عکس های عجيب متحرک

 

عکس های عجيب متحرک:

 

1- درين عکس اشکال متحرکی را ميبينيد که هنگام متوجه شدن به يکی ازاين اشکال بطورانفرادی فوراً حرکت آن شکل توقف ميکند، اما اگرتوجه به کدام شکل خاصی وبطور انفرادی  ننماييم، و همۀ اشکال را بطور عام مشاهده کنيم، ميبينيم که همه درحرکت هستند.

 


 

2- درين عکس اشکال دايروی با رنگ گلابی را ميبينيد که دريک حلقۀ دايروی قرار داشته وهريک به نوبۀ خويش با سرعت زياد به دور محور مرکزی (علامۀ مثبت ) دويده، روشن وخاموش ميشوند.

نکتۀ جالب وقابل توجه درين عکس اينست که اگر بطرف نقطۀ حرکت در اشکال دايروی گلابی رنگ که در حال چرخش است و روشن وخاموش ميشود ببينيم رنگ شکليکه در حرکت است  تغير ننموده وهمان رنگ اصلی اش يعنی گلابی باقی ميماند. اما اگر بطرف نقطۀ حرکت توجه ننماييم وتوجه خودرا به نقطۀ مرکزی دايره يعنی علامۀ مثبت مبذول داريم، ميبينيم که رنگ شکلی که در حرکت است از رنگ گلابی به رنگ سبز مبدل ميگردد. و اگر نظر خود را کاملاً بر نقطۀ مرکزی (علامۀ مثبت) متمرکز بسازيم واز نگاه کردن به اشکال گلابی رنگ بپرهيزيم ولحظاتی بيشتری را در متمرکز ساختن نظر به نقطۀ مرکزی صرف نماييم، ميبينيم که آهسته آهسته همۀ اشکال دايروی گلابی رنگ از نظر ما غائب شده وصرف نقطۀ مرکزی (علامۀ مثبت)  وشکل سبزی که قبلاً درحال چرخش بود، درين عکس باقی ميماند.

 


 

3- درين عکس نيز ميبينيم که اشکال  بيضوی شکل آبی رنگ همه درحرکت هستند، ولی اگر به طرف هرکدام بطور انفرادی نگاه کنيم پس آنرا متحرک نه بلکه ساکن مييابيم.

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *