شکاروحشيانه و…

 

 

شکاروحشيانه وظالمانۀ سگ های آبی:

شکارسگ های دريايی دربعضی از ممالک چون روسيه، ناروی کانادا وافريقای جنوبی از جملۀ مکاسب تجاری به شمار ميرود. اين حيوانات نسبت به امروز درگذشته ها به هدف استفاده از گوشت وپوست آنها خيلی زياد شکارميشدند، ولی امروز نظر به کمی تقاضا و سرد شدن بازارهای تجاری اين حيوانات به استثناء چوچه های خوردسال شان، کمتر مورد شکار قرارميگيرند. چوچه های اين حيوانات دارای پوست خيلی زيبا و ظريفی هستند که در ساختن لباس زمستانی ، بوت، کرتی وبالاپوش های زنانه وغيره ازآن استفاده ميشود.

نکتۀ قابل توجه وقابل تأسف اينست که اشخاص خود خواه وبی رحم برای سالم وکامل ماندن پوست اين حيوانات، آنهارا بطورخيلی وحشيانه و غيرعادی وغيرانسانی شکارميکنند.

از جملۀ کمپنی های بزگ ومشهوريکه هنوزهم از پوست اين حيوانات برای صنايع وصادرات خويش استفاده ميکنند ميتوان شرکت Versace وشرکت Gussi را نام برد. البته قابل ذکراست که برای شکارعادی وقانونی اين حيوانات از وسايل درستيکه باعث اذيت اين حيوانات نشده وسبب مرگ عاجل وبدون تعذيب آنها ميشود، بخاطرمنافع مادی و صنايعی که از پوست اين حيوانات ساخته ميشود خيلی کمتر وبه ندرت استفاده ميگردد.

درين ويديو ميبينيد که چگونه با عمل غيرانسانی ودوراز هرنوع ترحم وعاطفه اين حيوانات بحری بطوروحشيانه با وسايل تعذيب وشکنجه به قتل ميرسند.

برای تماشای اين ويديو لطفاً به اينجا کليک کنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *