افغان ماشومانو ته په زړه پوری کمپیوتری لوبی

 

افغان ماشومانو ته په زړه پوری کمپیوتری لوبی

 

ګرانو زده کوونکو!

دادی ستاسو د لازېات معلومات ، پوهنی او د وخت څخه د ښه استفادی په موخه ستاسو لپاره مو څو په زړه پوری لوبی چی بی له شکه تاسو سره د درسونو په ښه زده کړه کی مرسته کوی، په همدی وب پاڼه کی داخلی کړی. هیله ده چی د نورو بی ګټو او د وخت ضاېع کونکو لوبو په ځای دغه ګټور او په زړه پوری افغانی لوبو ته خاصه توجه او پاملرنه وکړی او د خپلو درسونو ترڅنګ ددی لوبو څخه هم اعظمی ګټه واخلی:

 

1-         د افغانستان د نقشی لوبه

 

2-     د پښتو تورو د مختلفو شکلونو لوبه

 

3-     د نومونو لوبه

 

4-     بازی شناخت اعداد با ارقام و کلمات

 

5-     بازی شناخت کلمات به کمک تصاوير


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *