قیام حضرت امام حسین ( رض) الگوئ روشن مبارزه برعلیه حکومت هائ ناروا —- عبدالله کابلی

 

قیام حضرت امام  حسین ( رض) الگوئ  روشن مبارزه  برعلیه  حکومت هائ ناروا است نه ابزارئ برائ ترویج  خرافات – تعصب  ونفاق ا فگنی در بین  امت مسلمه

                            

عبدالله کابلی

 

ما اهل سنت وجماعت بلا استثناء ( حنفی- شافعی – مالکی وحنبلی)  ا حترام خلفائ راشدین واصحاب حضرت رسول (ص )  ومحبت وتعظیم آل  بیت پیغمبر ( ص)  را   برائ  خود واجب دانسته وحضرت امام حسین را  سردار شهداء وآزادگان جهان میدانیم  وقیام اورا  در برابر یزید مشروع   دانسته واورا تایید میکنیم..زیرا بعقیده  ای اهل سنت وجماعت  – خلیفه – امیر، امام  وپیشوائ  مسلمانان  معصوم نبوده  ونمی  باشد و هر گاه عمل  ودستور عمدی  حاکم وخلیفه و امام را  خلاف شرع ومصالح  امت اسلامی یافتند –  بر علیه آن  حکومت  ظالم و ضدشرعی –   قیام  ومبارزه را  هم لازم  شمرده  وآنرا واجب  شرعی  میدانند . همان طوریکه   در انتخاب خلیفه صلاحیت آن  به خود مسلمانان  تفویض شده است  عزل وبر طرفی وحتی  بزیر انداختن  حکومتهائ غیر شرعی وضد منافع  مسلمانها هم  جزء وظایف بس خطیر  مسلمانها  در جامعه ای  اسلامی است .

 وبراین مبنا  قیام حضرت امام حسین ( رض) را نه تنها تایید مینمایند بلکه الگو وسر مشق هم میدانند وبان مباهات هم  میکنند . وبر این اساس آ نرا  بعنوان یک قضیه  تاریخئ ونماد انقلابی بر ضد نظام  ظلم واستبداد  میدانند .

 واما  بیا یید  وبه بینید که در ایران از تاسیس حکومت آ قائ  خمینئ بیشتر از سی سال بد ین طرف  وحکومت موجود عراق  که برادران شیعه ای  ما حاکم هستند –  در  روز عاشورا وتجلیل  سا لیا انه  ای  روز عاشورا چه تحویل جامعه  وامت اسلامی  وحتی کل بشریت میدهند .  ونمونه هائ عملی آنرا که از طریق تلویزیونها ئ بین المللئ  فعلا هم مشاهده

میکنید میتوانیم بدین  شرح  خلاصه کنیم   :

1-      در تمام  محافل روضه خوانی  در تکایا  وحسینیه  ها ئ ایران وعراق  بجز از تحریک وبر انگیختن احساسات  عقده ونفرت  و کینه  ای مردمان ساده لوح  وبی علم بر علیه  اهل سنت وجماعت  وسب ولعن یاران واصحاب پیغمبر  چیزی دیگری بمردم تحویل نمیدهند. وتلویحا وبعضا صراحتا و  بدروغ وتفتین  ونفاق بمردم  استحمار شده القاء میکنند که گویا اهل تسنن   قاتل  امام حسین (رض) بوده  و  سنی ها بر ضد حضرت امام حسین (رض )   واهل بیت پیغمبر خدا  ( رضوان الله تعالی  علیهم اجمعین) قرار دارند .

2-      بعوض تشریح کار نامه ای مجاهدانه ای آ ن حضرت ( رض ) جز بر نامه ترویج خرافات شمشیرزنی بر فرق خویش – قمه زنی – وسینه زنی  وکوبیدن بر سر وصورت  وتر ویج– اعمال ناروائ ضد شرع وضد عقل دیگرهیچ  پیام  مثبتی  به مسلمانان وحتی به بشریت  هدیه نکرده  ونمیکنند وامروز کل بشریت بر ترویج اعمال خرافی  اینها ریشخند زده  وبر مروجین این حرکتها  ( که اکثریت آخوند هائ  قم ونجف از جمله آیات عظام وعلمائ کرام- وحجج اعلام و اکثریت قریب باتفاق آخوند هائ ایران وعراق و… ازین جمله اند) – بدیده ای حیرت نگریسته  واز تماشائ این درامه هائ  خرافی متعجب اند؟؟!!  

3-      البته آنچه ازین اعمال  خرافه  نصیب  مردم استحمار زده  میشود  سر وصورت وفرق هائ پر خون – سینه های دریده –وچکیده-  صورت هائ خراشیده – کله هائ پندیده وباد کرده  وبدرد آ مده  وقلب هائ مالا مال ازنفرت وکینه  وغضب بر علیه برادران دینی ومسلمان  شان میباشد  که با  اعمال خرافی  ایشان همراه نیستند واین  اعمال را از نگاه شرع وعقل جایز نمی  شمارند.

4-      البته آنچه  بعنوان  اهداف اصلی در ورائ این درامه هائ  مشمئز  کننده نهفته است همانا – اهداف سیاسی واهداف اقتصادی می باشد .

الف-  در اهداف سیاسی:  بر گذاری  سالیانه ای این روز تاریخی – بیشتر زنده نگهداشتن ومشتعل ساختن آتش اختلافات مسلمین  وجعل مسایل تاریخی اسلام  در ارتباط به مسایل  جا نشینی پیغمبر اسلام ( ص )  که گو یا اهل بیت پیغمبر (رضوا ن الله تعالی علیهم اجمعین  )  حقوق  شان  غصب  و  اختلاف شان با خلفائ راشدین  واصحاب پیغمبر ریشه ای تاریخی دارد  که ما باید  این حق را به ایشان  بر گردانیم .  وبهترین وسیله  همانا –   زنده نگه داشتن قضایائ  جعلئ تاریخئ  وتشکیل  جبهه مخالف بر علیه سواد  اعظم  امت مسلمه  است که اعتقاد دارند – اهل بیت پیغمبر وخلفائ راشدین واصحاب  کرام همه  از جمله  مقربان حضرت رسول ( ص ) و سابقین واولین بوده واحترام ومحبت ایشان بر همگان واجب است .

ب- اهداف اقصادی:  مهمترین  وبلکه اساسی ترین  هدف از برگزارئ سالیانه ای  این روز مهم تاریخی  مسلمانان-  با کمال تاسف گرم نگه داشتن بازار روضه خوانها ئ شیاد که با تحمیق  انسانهائ خالی الذهن  جیب هائ مردم را خالی میکنند.  وهر سال یکمرتبه ازین روز مانند فصل بهره بردار ئ حاصلات  زراعتی-  وشرکتهائ اقتصادی وتولیدی تمام  توان خویش را بکار مئ اندازند تا بازار روضه خوانی  تکیه خانه ها وپخش افکار سمی هم چنان گرم بماند  تا حق المنبرها  قیمت آن  پایین نیاید وبازار خمس وسهم امام  کساد نشود ..

وبناء هر سال بیشتر از پیش  با تنوع و نو آوریهائ  خرافی تر  ومشمئز کننده تراین محا فل را بر گذار کرده  واصلا

  با تحریف  فلسفه  حرکت قیام  حضرت امام حسین ( رض )   این سرور آ زادگان  نیات واهداف سیاسی  واقتصادی خویش را  پیش میبرند ..

5-      آ نچه در خاتمه باید یاد آور شوم که  هیچ یکی از آ یات عظام  ومراجع کرام وحجج اعلام  در ایران –عراق– افغانستان  ولبنان  که تیکه دارئ  این گونه بازار هائ خرافات وبدعت هائ ناروا دارند  هیچگاهئ بر خلاف اینگونه حرکات فتوا  ندادند  ونمی دهند .  

6-      آنهایکه در مسند قدرت سیاسی  وحتی مراجع  فتوا قرار دارند اکثریت قریب باتفاق شان  خود مروج  – تایید کننده وحتئ حمایه کننده ای این  کار هائ  خلاف  شرع میبا شند.

 من امید وارهستم – تا  روزی علماء – دانشمندان  وروشنفکران  مسلمان بخصوص  مراجع برادران شیعه ای مان وقتی از فلسفه قیام حضرت امام حسین (رض)  صحبت بمیان  می آورند لا اقل  اهداف نهایت  پسندیده  واجتماعی وانقلا بی قیام  حضرت امام حسین (رض) را با اعمال خرافه ها ونارواها ئ که  فعلا از طریق قم ونجف  صادر میشود- مختلط نساخته  واز آن برائ  ایجاد  اختلاف  وترویج نفرت  وعقده بر علیه برادران دینی خویش استفاده نکنند  .

ولا اقل برائ برائت خویش  بعنوان – علماء و روضه خوان هائ مترقی – خرافات وبدعت هائ ناروائ این حرکت هارا  بر شمرده وآنرا نفئ   کرده و جلو گیری کنند . واز این روزتاریخی  برائ  اتحاد مسلمانان  در برابر استکبار واهداف شیطانی آنها  استفاده بعمل آ ورند  .

 والسلام  علی عبا دالله الصالحین –   عبدالله- کابلی 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *