هدف تمام آنانيکهدری را برويت باز ميکنند احترام نيست!

 

 

هدف تمام آنانيکه دری را برويت باز ميکنند احترام نيست!

محتوای اين ويديوی جالب ولو که ظاهراً يک ويديوی مضحک بنظرميرسد، در حقيقت درسی است برای آنانيکه هميشه ظاهر قضيه را مد نظر گرفته بر عمق قضيه نينديشيده خود را به دام دشمن مکاری مياندازند که هميشه با شعارهای چون دوستی، آزادی، ديموکراسی…. وغيره به چشم مردم خاک انداخته و خودرا به اهداف شوم خويش رسانيده است.

البته بهترخواهد بود تا هر انسان عاقل وبا هوش قبل از موافقت وپذيرفتن هرنوع پيشنهاد، کمک، هديه وتقاضا اولاًهدف جانب مقابل را درست تحت بررسی قرار داده درک نمايد، بعداً آنرا انجام دهد.

اينک با کليک نمودن بر اينجا ويا بر تصوير اين ويديوی جالب را تماشا نماييد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *