رسانه ها ، دموکراسی و آزادی بیان در روشنائی حقیقت — حميد حميدی

 

رسانه ها ، دموکراسی و آزادی بیان در روشنائی حقیقت

 

    با بر چیده شدن نظام مستبد طالبان توسط نیروهای داخلی و بین المللی صفحه جدید در حیات افغانستان باز شده و خوشبختانه با ایجاد اداره موقت و انتقالی مردم زجر کشیده افغانستان صاحب قانونی اساسی ، ریس جمهورمنتخب و پارلمان طبق اراده و آرای خویش شده تنو دولت انتخابی و مشروع را بوجود آورند .

علی الرغم همه مشکلات آنچه قابل توجه بیشتر است مساعد شدن زمینه ها برای احزاب سیاسی تعدد وسایل ارتباطی همگانی فعالیت نهاد های جامعه معدنی آزادی بیان واندیشه در جویک نظام دموکراسی میباشد . دولت موجود توانسته است چنین فضای آن را مساعد سازد و از آن حمایت نماید .

جنگ های سه دهه گزشته به خصوص اسقترار نظام متحجر طالبان که صدمات جبران ناپزیر را بر پیکر جامعه وارد نمودند .

مردم افغانستان را از آموزش و امکانات اگاهی از قانون ، حقوق مدنی و امکانات دیگر معیشت زندگی انسان دور ساخت . بخاطر توسعه فکری بلند بردن سطح دانش اگاهی از قانون اساسی و حقوق مدنی رفع کشکلات اجتماعی شناخت از نظام دموکراسی و جامعه مدنی آزادی بیان و اندیشه علاوه از دولت رسانه های جمعی نهادهای جامعه مدنی علما و دانشمندان نیز مسولیت دارند . برای آن امروز تعدادی زیادی مردم از واژه دموکراسی و آزادی بیان یک نوع برداشت غلط دارن و نسبت به آن حساس هستند .

و آن طوریکه طالبان به نام شریعت وحشتی را در شش سال گزشته در ساحات که تحت تسلط شان بود به وجود آوردند .

اکنون که شرایت خوبی برای مردم مان مهیا شده است . باز هم دشمنان وطن آرام ننشسته و نظام دموکراسی در اذهان جامعه تخدیر مینمایند .

اگر واقعاً ماهیت و محتوای واژه دموکراسی و نظام دموکراسی برای مردم تفهیم شود که معنی آن مشارکت و سهم گیری مردم در اداره ، امور سیاسی و اجتماعی کشور میباشد . مسلماً مردم از آن دفاع و پشتیبانی خواهند کرد .  آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه ؟ گفته میشود که مردم آزاد اند آیا مردم آزاد اند که سر کسی را بشکنند ؟ قانون شکنی کنند ؟ بر خلاف میل ملت عمل کنند ؟ بر ضد ملت و نظام توطه کنند اینها آزادی نیست . هر کس در حدود قوانین در حدود  کار های عقلانی آزاد است . در هر مملکتی آزادی در حدود قوانین آن کشور است . و به عباره دیگر زمانی میتوانیم آزادی را تعریف کرد  که بتوانیم حدود آنرا معلوم کنیم .

 بنا براین تعریف ساده و غیر سیاسی از این واژه در سطر بالا صورت گرفت .

نهاد جامعه مدنی :   زمانیکه واژه و یا اصطلاح جامعه مدنی بر زبانها میآید مردم به درستی مفهوم آنرا نمیدانند که وظیفه جامعه مدنی چیست و منظور از ایجاد این نهاد چیست .

جامعه مدنی را{ انتو نیوگرامشی }چنین تعریف مینماید قلمروی جامعه مدنی در بر گیرنده افکار عمومی است که موافقت و یا مخالفت با تصمیم های نهاد های سیاسی را از طریق رسانه ها یا ارتباط شفاهی متجلی میسازد .

افکار عمومی جنبش های اجتماعی هم زاد و همرای یکدیگر معنی دهنده جامعه مدنی است . نظر به این تعریف مردم باید بدانند که جامعه مدنی میتواند در امور سیاسی و اجتماعی دولت را انتقاد کرده و ابراز نظر خود را شریک دولت بدانند .

توسعه فکری:

امروز شاخص های اساسی دولت میزان داناهی و دانش است از این جهت جامعه نوین  جامعه دانش لقب گرفته است . اهمیت اطلاعات در روند توسعه فکری و رشد آن تردید ناپزیر است. از این رو مردم هر قدر به سوی دانش سوق داده شوند بالاتر از آن در بهبود و اعتلای فرهنگ کشور ممد واقع میشود و جامعه از هرج ومرج در امان میماند .

بااحترام

حمید "حمیدی"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *