پيام تسليت

 

 

پيام تسليت

محترم عمر خطاب موسس وګرداننده ی تلویزیون پیام افغان

خبرالمناک وتاثرآورمرګ پسرجوانمرګ تان باعث تاثرعمیق وتاسف فراوان من و تمامی اعضای خانواده من شده ، به شما وتمامی اعضای فامیل تا ن ازته قلب ازبارګاه ایزید لایزال آرزوی صبرعظیم واجر جزیل نموده ، برای مرحومی فردوس برین ورحمت خداوندی طلب مینمایم . ماهمه دراین غم بزرګ خودرا باشما شریک دانسته ، امیدواریم خالق متعال شماوسایر هموطنان وعزیزان را ازچنین غم بزرګ درامان دارد .مرګ مسعود مرحوم یادآور شهادت برادرکوچکم ، عبدالغفار احمدزی وسایرجوانان نامراد افغان درمیهن غمدیده ما شد که امیدوارم دګرګلیم چنین غمهای بزرګ وجانګداز ارحیاط حیات مردم ما بدورباشد . ان الله واناالیه راجعون.

                                ژورنالیست آزاد افغان نجیب الله شفقیار وفامیل شفقیار

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *