خطر حملۀ ماهی شارک محدود به اعماق دريا نيست!

 

 

خطر حملۀ ماهی شارک محدود به اعماق دريا نيست!

در عصر حاضرتقريباً در حدود 400 نوع ماهی شارک وجود دارد که محض 30 نوع آن خطرجدی را متوجه انسانها ميسازد. ازجملۀ اين 30 نوع 4 نوع آن خطرناک ترين انواع شارک در جهان ميباشند که عبارت اند ازWhite Shark (شارک سفيد)، Bull Shark (شارک گاو)، Tiger Shark (شارک پلنگ) و Oceonic Sharks (شارک های محيطی).

نوع چهارمی ( شارک های محيطی ) که اکثراً سير گروهی ودست جمعی دارند، سبب اول قتل قربانيان طياره ها وکشتی های غرق شده بوده ونيزخطر جدی برای شناوران سواحل ميباشند.

اينک درين ويديو چگونگی حملۀ شارک وآسيب رسيده به شخصی که داخل آب در ساحل دريا با دوستانش ايستاده بود، را مشاهده مينماييد:

لطفاً برای تماشای ويديو بر تصوير ماهی شارک کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *