مجله ء بانو ، بوستان سبز اندیشه و امید — فضل الرحيم رحيم

 

مجله ء بانو ، بوستان سبز اندیشه و امید

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

شمارهء سیزدهم مجلهء وزین "بانو" را به اثر لطف آقای غوث الدین میر،مسوول انجمن فرهنگی افغانها مقیم اتریش ، بدست آوردم . آنرا سر تاپا خواندم ، دلچسپ بودن مطالب مرا واداشت که تا آخرین صفحه مجله رانیز بخوانم. در همین جا میخواهم به همه دست اندرکاران مجله ء بانو ، به عنوان احترام به پشتکار و زحمات شان که محصول اش چنین یک کار فرهنگی ، ادبی است از تهء دل تبریک عرض بدارم .

مطبوعات ورسانه ها در واقعیت یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی واز نشانه های پویائی و تحرک در جامعه به شمار می آیند که کثرت متنوع و متفاوت  رسانه ها جایگاهء شایسته  در روشن ساختن اذهان عامه ، ایجاد فضای مناسب برای گفتمان و برخورد سالم و سازنده نظرات و هکذا در ارتقاء سطح آگاهی ، تعالی فرهنگ و فهم عمومی دارد . کثرت رسانه ها ، متفاوت بودن و متنوع بودن رسانه ها ،چی روی صفحه انترنت بیشتر از صدها سائت و بیشتر از هزارها وبلاگ ،و چی بشکل چاپی آن ده ها جریده  و مجله  شکل و محتوای مطبوعات بیرون مرزی کشورما را احتوا می کند . در این شمار ( بانو ) نام مجلهء است که به همت زنان قلم بدست افغان مقیم اروپا ،نشر می گردد و از انگشت شمار، نشریه های می باشد که به شکل چاپی در خارج از افغانستان، با صفحه آرائی خوب ، عکس های رنگه و جذاب ، نشر مطالب متنوع ادبی ، هنری و اجتماعی و دقت در انتخاب مطالب به دسترس علاقمندان قرار دارد . مجله ء" بانو" در مطبوعات بیرون مرزی کشورما اولین نشریهء است که اعضای هیات تحریر آنرا زن ها تشکیل میدهند .

آنچه می خواهم در این زمینه بیشتر مورد توجه و عنایت قرارگیرد و ازنظر دور نماند مستقل بودن و آزاد بودن بیان اندیشه ، مجلهء " بانو " است که در گونه ها و رویه های خود عرصه مناسب برای طرح نظرات و نظریه متفکران ، نویسند گان ، هنرمندان و منتعقدان بویژه زنان افغان راکه تا این شماره با خود  داشت و  دارد بیشتر از این  در آینده  داشته باشد .

دست اندر کاران گرانقدر به تک ، تک تان در امور بیشبرد نشراتی مجلهء بانو، آرزو ء موفقیت می نمایم تا باشد بانو ، چراغ دلنشین کلبه های تمام مهاجران افغان مقیم اروپا گردد .

 

فضل الرحیم رحیم .

30.03.2010

 

با کلیک کردن روی متن پائین شما می توانید مجله بانو، را روی صفحه انترنت مطالعه نماید .

http://akis-eu.com/index_farsi.php

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *