بيست وچهار سال در بند واسارت وتجاوزهای جنسی پدر! — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

24 سال در بند واسارت و تجاوزهای جنسی پدر!

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

دوسال بعد از درامۀ "نا تا شا کمپوش" کشور اتريش بار ديگر شاهد کشف واقعۀ دلخراش وتکان دهندۀ زندانی شدن دختری بنام Elisabeth از جانب پدر قصی القلبش (Josef fritzl ) بمدت 24 سال بود. الیزابت درین مدت مورد تجاوز جنسی دایمی پدرش قرار گرفته واز پدرش مادر هفت طفل گرديد. خانمElisabeth اين قربانی بی دفاع وزجرديده درين مدت 24 سال با زشت ترين نوع اسارت در يکی از پس خانه های خانۀ پدری اش محبوس بوده، حتی از نور آفتاب نيز محروم گردیده بوده .

 

داکتران در شفاخانۀ شهرک Amstetten که در فاصله تقریبا 130 کیلومتری غرب شهر وین قراردارد، وقتی کنجکاو گردیدند که مردی 73 ساله دختری را بنام کریستین فریتز در حالت بیهوشی به انجا برده بدون اینکه از مادر دختر مریض اثری باشد ، داکتران قضیه را به ارگان های امنيتی اطلاع دادند. مسؤولين امنيتی در نتيجه جستجوی بدن مریض نامه ای را که مادر اين دختر بيهوش در لباسش مخفی کرده بود دريافتند که راز پوشیده 24 ساله این شخص را و محل حبس الیزابت ، مادر این دختر را که در عین زمان دختر و همسر این مرد 73 ساله میشد کشف کردند.

 

بعداز اینکه پولیس محل زندانیان را کشف نمود الیزابت را که اکنون 42 ساله گردیده است همراه با اولادهایش تحت رعایت و حفاظت گرفته و وی هم بشرط اینکه برای ابد نباید چشمش به پدر قصی القلبش بیفتد از داستان 24 سالۀ زندانی بودنش و از تجاوزهای جنسی پدرش بروی پرده برداشت.

 

بگفته الیزابت از سن يازده ساله گی وی مورد تجاوز جنسی پدرش قرار میگرفت تا اینکه سرانجام بتاريخ 28 اگست 1984 پدرش وی را به پس خانه برده در انجا محبوسش نموده برایش شانس دوباره بيرون شدن را در این مدت نداد.

 

اين خانم اسير درنتيجۀ تجاوزهای جنسی پدرش بروی درين مدت زمان ، دارای هفت طفل گردید که اولين طفل آن (Kerstin Fritzl ) در سال 1988، وآخرين انها دوپسردوگانه يی بودند درسال 1996 به دنيا آمدند. وحشتناکتر اينکه از جملۀ این دو طفل دوگانه يی يکی ان سه روز بعد از تولد به علت نبودن سهولت های بهداشتی و شرايط مناسب ميميرد واين پدر قصی القلب از ترس افشاء شدنش ویرا در همين اطاق کوچک در حضور مادر واولادهايش ميسوزاند.

 

شش طفل ديگری که زنده اند سه پسر وسه دختر ميباشند که سه طفل آن به حالت طبيعی آزاد با پدر خود زندگی ميکردند، اما دوپسر وی بنام های Felix و Stefan ودختربزرگشان Kerstin Fritzl ، در پس خانه با مادرشان زندگی مشقت بار اسارت را سپری مينمودند که بعد از کشف ماجرا از جانب پوليس برای اولين بار در زندگی روشنی آفتاب را مشاهده نمودند.

 

به گفتۀ مادر اين اطفال (خانم Elisabeth) پدرش تنها برای شان خوراکه باب را میاورد، مادر الیزابت که قبلا از پدر ش جدا شده بود وسه طفل ديگرش که در طفوليت آنهارا پدرش از پس خانه بيرون نموده بود ازين قضيه کاملاً بی خبر بودند، ودر مورد اين راز وعمل مخفيانۀ پدرش هيچ اطلاعی نداشته اند. اين مرد مکار توانسته بود سه طفلش را در طفوليت با بهانۀ اينکه: " اين اطفال را در نزديکی خانه با یک نامه (نامه ای که با زور وجبر بالای دخترش نوشته بود) از دخترم Elisabeth دريافت نمودم ودرآن با قلم خود Elisabeth نوشته است که من درين چند ساليکه لادرک بودم مادر اين اطفال گرديده ام ونميخواهم بيشتر اين اطفال را سرپرستی نمايم بناءً آنها را برای تربيه وسرپرستی به شما ( پدرش : جوزیف فریتزل ) رها نموده دوباره به جای نامعلومم برميگردم". خانم Elisabeth همچنان گفته است که گاه گاهی اطفال آزادش به طرف دروازۀ پس خانه ميآمدند، ولی از طرف پدرش از داخل شدن به پس خانه ممنوع قرار داده شده بودند، چنانچه برای ماهم هوشدار داده شده بود که در صورت سروصدا با پايپ گازی که به پس خانه جا سازی شده است همه را توسط گاز هلاک خواهد نمود.

 

پوليس شهرک Amstetten با گفته های خانم Elisabeth تصدیق میدارد که سه طفل آزاد وخانم اصلی پدرش ازين بی اطلاع بودند. اما اکنون Josef Fritzl اصرار دارد که دخترش در مورد سه طفل آزادش دروغ میگوید واين اطفال از وی نميباشد بلکه آنرا به صفت اطفال بی بضاعت از ديگران گرفته بود وصرف بخاطر راضی ساختن خانمش برای بهداشت وسرپرستی ازين اطفال اين بهانه را طرح نموده بود، محکمه امرنموده است تا تحقيقات DNA صورت گيرد.

 

همسايه های انها اين مرد 73 ساله را شخص آرام دانسته ازوی تصور چنين اعمال وحشيانه را نداشتند. بگفتۀ همسايه هایش اين مرد هميشه از نادرک بودن دخترش وحزن واندوه خويش بروی به آنها حکايت ميکرد. خانم Elisabethاز سال 1984 بدينسو لادرک بود وحتی پوليس بين المللی " انترپول" نيز درتلاش پیدا کردن وی بود. اگرچه بعضی ها قبل از کشف اين حقيقت گمان ميکردند که شايد Elisabeth شکار چنين يک عملی توسط کدام شخص فاسدی شده باشد، ولی هيچ کسی گمان نميکرد که وی در خانۀ خودش از سوی پدرش شکار اين عمل نابخشودنی وتکان دهنده گرديده است.

 

اين قضيه شبيه قضيۀ دختر ديگر اتريشی بنام Natascha Kampusch که فعلاً بيست ساله بوده و در سال 1998 در عمر ده سالگی لادرک شده بود. وی نيز به همينگونه جهت سوء استفادۀ جنسی به مدت هشت سال در قيد مردی بنام Wolfgang Priklopil قرار داشت تا اینکه در ماه اگست 2006 وی از چنگ آن مرد نجات يافت که بالآخره آن مرد با وجود آنکه در حراست پوليس قرار داشت قادر به خودکشی گرديد.

 

خانم Elisabeth وسه طفلش که بعد از رهايی اولين بار نور آفتاب را مشاهده کردند، به نسبت خرابی وضع صحی شان تحت معالجۀ روانی و طبی قرار دارند.

 

مطبوعات جهان فلم های ويديويی اين پدر قصی القلب را در زمانيکه خانم Elisabeth واطفالش در زندان وحشتناک شخصی اين جانی قرارداشتند وخودش در سير وسياحت بسر ميبرد نيز در صفحات انترنت به نمايش گذاشته اند که از جمله فلم های ويديويی ذيل را خدمت علاقه مندان سايت قرار ميدهيم:

 

لطفاً برای تماشای اين ويديوها برتصويرهر يکی کليک کنيد:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *