اطلاعیه — کمیسون صلح وآزادی برای افغانستان

 

 

اطلاعیه

 

کمیسون صلح وآزادی برای افغانستان

 

ازدیر زمانی است حلقات مختلف سیاسی واجتماعی درداخل وخارج افغانستان علم صلحخواهی بلند نموده اند و خواهان فوری قطع جنگ وخونریزی دروطن می باشند. اکنون هموطنان عزیزما آگاهی یافتند که ازیک جانب ایالات متحده امریکا ، المان فدرال و فرانسه آمادگی برای مذاکرات را با مقاومت کنونی که متشکل از حزب اسلامی افغانستان وتحریک طالبان می باشد اظهار داشته اند وازجانبی مقاومت نیز خاطرنشان ساخته است که آماده به مذاکره وگفتمان سیاسی با ایالات متحده امریکا درقبال معضله کنونی کشور یعنی خروج نیروی های بیگانه ازخاک افغانستان وسهم گیری درایجاد فضای صلح درکشور می باشد.

لزوم به بررسی کشاندن همچو نکات مهم وتحولات جدید سیاسی ازیک جانب وواضح ساختن مواقف سایر اقشار ملت افغانستان که ازاشغال دروطن انزجار دارند وبنوع از انحا یا خود را منحیث افراد وگروه ها سهم گیرنده درمقاومت میدانند ویابه رژیم فعلی کابل منحیث یک فکتور درعملیه استقرار صلح درکشور می نگرند .

به آگهی هموطنان میرسانیم که محترم دیپلوم انجینر محمد عظیم آبرومند منحیث عضو کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان طی مصاحبه تلویزونی با برنامه محترمه زهره یوسف داؤد که شام روزشنبه ساعت 20 بجه بوقت اروپا تاریخ هفتم جنوری سال 2012 میلادی ارطریق تلویزیون آریانا انتشار می یابد ، مواقف رسمی کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان را با انکشافات جدید به هموطنان بازگو خواهد نمود.

به همین نسبت کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان ازتمامی هموطنانیکه به شبکه جهانی تلویزون آریانا افغانستان که ازامریکا نشرات دارد دعوت می کند که این برنامه زهره یوسف را مشاهده نمایند. البته امیدواریم با سؤلات سازنده با معرفی مواقف مشخص خویش میتوانند در برنامه حصه بگیرند.

وقت مصاحبه:ساعت 11 بجۀ قبل از ظهر بوقت لاس انجلس و 20 بجه شام روزشنبه بوقت آلمان (اروپا) و23 شب در کابل تماشاکرده میتوانند.تکرار برنامه ساعت 12بجۀ روز یکشنبه بوقت کابل

بااحترام

کمیسون صلح وآزادی برای افغانستان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *