سفارت افغانستان در کاناداخانۀ مشترک همۀ شماست — استاد صباح

 

سفارت افغانستان در کاناداخانۀ مشترک همۀ شماست

 

گزارشگر: استاد صباح

 

به سلسله ديد وبازديدي جامعه افغاني مقيم کانادا باسفيرونماينده فوق العاده کشور-  جناب برناکريمي ، بتاريخ ده اگست محفلي شانداري درتالاري پذيرايي هاي سفارت افغانستان دراتاوا برگزارگرديد که درآن

برنا کریمی سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ ، ديپلوماتان واعضاي سفارت ونماينده گاني ازشهرهاي مونتريال ، کيبک ستي ، شيربورگ ، تورنتو، گالف ولندن شرکت نموده بودند .

محفل ساعت چهارونيم عصربابيانيه آقاي برناکريمي آغازگرديد ووي طي سخناني گفتند:

سفارت افغانستان در کانادا، خانۀ همۀ شماست.  ما کارمندان این سفارت به حیث کارکنان و خدمتگذاران، گماشته شده ایم تا هم در تأمین روابط دولتین وظایف خود را به درستی انجام دهیم و هم پل ارتباطی و خدماتی میان هموطنان ما که در کانادا و افغانستان زنده گی می کنند، باشیم.

جناب سفيرتاکيد نمودند: نماینده گی از ارزش های فرهنگی تاریخی و ملی افغانستان وظیفۀ هر فرد ماست. این ارزش ها که در طول تاریخ و با فداکاری بی مانند بزرگان ما به ما رسیده، نباید کم ارزش جلوه داده شده و در چشم بیگانگان خوار و بیدادگر جلوه کنند. اهمیت این اصل، یکی از اولویت های کاری این سفارت شمرده شده و امید ما خصوصاً از هموطنان ما این است تا در این اصل مشترک ما را یاری نموده و کمک کنند تا در معرفی ارزش های بی بدیل مان، یکجا کار کنیم.

سرزمین افغانستان مانند فرهنگ پربارش دارای منابع سرشار طبیعی نیز است. این منابع دست نخورده، کشور مان را به یکی از مراکز توجۀ اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. کشور کانادا یکی از پیشگامان عرصۀ معدن و تفحصات در جهان به شمار می رود. اولویت دیگر کاری ما تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی میان حکومت، بخش خصوصی و علمی کشور کانادا و افغانستان است.  برای این منظور یک بخش کاری در سفارت اختصاص داده شده تا بهترین روابط و خوبترین سهولت ها را در همآهنگی با وزارت معادن افغانستان برای کانادایی ها و دیگر نهاد ها و اشخاص متمایل به وجود آورد. همچنان این بخش در بهسازی روابط بازرگانی میان تجار و متشبثین خصوصی افغان و کانادایی در همآهنگی با نهاد های مربوطۀ دو کشور مساعی کافی را مبذول خواهد داشت.

آقاي سفيرفرمودند : کشور ما با وجود دشواری های فراوان، در دهۀ گذشته رشد قابل ملاحظه ای کرده و هنوز هم مطابق به معیار های بین المللی سکتور های زراعت، تجارت، آموزش و صحت در حال پویایی اند. این پیشرفت یقیناً با ایجاد ظرفیت های انسانی و کاری بوجود آمده است. هموطنان عزیز ما که در سال های مهاجرت توانسته اند قله های پربار مؤفقیت را در فراگرفتن دانش در نهاد های نام آور آموزشی جهان کسب کنند، یکی بعد از دیگری به افغانستان بر می گردند و در ارتقای ظرفیت های کاری سهم خود را ادا می کنند. این سفارت وظیفه و اولویت اساسی خود می داند تا با استفاده از برنامه های موجود، دوستان تحصیل کرده و با تجربه را تشویق نماید که به میهن خود برگردند و در توسعه و پیشرفت کشور شان سهیم شوند.

نماينده فوق العاده وطن همچنان تاکيد ورزيدند:  من به مثابه سفيروخدمتگاروطن ومردم همانطوريکه قول داده بودم که سفارت خانه مشترک تمام افغانان است وتااکنون باصدها هموطن خويش درکانادا ملاقات نموده وگفتني هاي شانراشنيده ايم وبا بزرگان ونخبگان هموطن خود  روابطي متداوم داريم . ماتلاش ميکنيم تادرخيروشروطنداران خويش خودراسهيم ساخته ودررفع مشکلات شان تلاشهاي راانجام بدهيم .

متعاقبن مهمانان حاضردرمحفل هرکدام به معرفي خويش پرداخته وسوال هاي گوناگوني پيرامون عملکرد دولت ، کمکهاي خارجي ومشکلات جامعه افغاني مقيم کانادا صحبت نمودند وهربخش باحوصله مندي وفضايي دوستانه ازجانب سفيرپاسخ ارايه گرديد .

درنشست بصورت بسيارمختصروکوتاه آقايان  بخت بيگ ميرزاده ازتورنتو، استاد نصرالدين شاه پيکارازتورنتو، استاد صباح وبرهان شيرزاد ازمونتريال به نماينده گي ازجامعه افغاني سخنراني نمودند وازسفارت خواستند تا به مشکلات ومعضله هاي افغانان توجه جدي نمايند.

نشست بعدازصرف طعام افطاري که ازجانب سفارت تهيه گرديده بود ودرفضايي کاملن دوستانه وافغاني باگرفتن تصويرهاي يادگاري باسفير، حوالي ساعت نووسي دقيقه شب به پايان رسيده و محترم برنا کريمي سفيرکبيرونماينده فوق العاده کشورمهمانان رابرسم وطني وافغاني تادروازه هاي خروجي محوطه سفارت استقبال وبدرقه نمودند.

(گزارشگر – صباح)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *