پر امریکایی عسکرو د ږلی په واسطه الهی عذاب او معجزه —فاکس نیوز/ نن ورځپاڼه

 

پرامریکایی ځواکونو د ږلی په واسطه الهی عذاب او معجزه

 

منابع: فاکس نیوز/ نن ورځپاڼه

 

په کندهار کی امریکایي ځواکونه دږلۍ په واسطه له سخت الهي عذاب سره مخ شوي دي.

پر لاندی لینکونو په کلیک کولو سره وګوری چی د د دوشنی د ورځی ( د ۲۰۱۳ د اپریل د میاشتی ۲۳ مه نیټه) ږلی په امریکایی ځواکونو باندی الهی عذاب اولویه معجزه وه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up to 50 US helicopters in Afghanistan badly damaged in hail storm (Fox News)
Read more:

 http://www.foxnews.com/world/2013/04/25/exclusive-up-to-50-us-helos-in-afghanistan-badly-damaged-in-hail-storm/?intcmp=trending#ixzz2RXr7k9SN

 

http://www.foxnews.com/world/2013/04/25/exclusive-up-to-50-us-helos-in-afghanistan-badly-damaged-in-hail-storm/?intcmp=trending

 

http://nunn.asia/index.php/afghanistan/news/6535-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF-%DB%B2%DB%B3-%DA%96%D9%84%DB%8D-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BC%D9%88-%DB%B5%DB%B0-%DA%86%D9%88%D8%B1%D9%84%DA%A9%DB%90-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%DA%93%D9%8A

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *