بهـــار خونین كشور عزیز مــا— محمد عزیز عزیزی

 

بهـــار خونین  كشور عزیز مــا


سرودۀ: محمد عزیز( عزیزی)

 

آمــد بهـــار سال ونیـــــامــد بهــــار ما

افزوده گشت غــــم به دلِ غمگسار مــا

‏ ‏

شادی کنند جمله درین فصل نو بهــار

خون می چکد زچشم ودلِ اشکبار مــا ‏

 

بمبــاردمـــان آتشِ سوزنــدۀ عـــــدو

‏ ‏‎ ‎‏ یکجا بسوخت مزرعه وسبزه زارمـا

 

مردم ز فرط تشنگی انــدرپیِ سراب

‏ خشکانده آب رود وهمــه  جویبار ما

 

گل بوتــه های باغ اناروطن بسوخت‎ ‎

‏ آتش زبانــه می کشد از قـنــدهــار ما

 

شربت دگر، حصول نشود از درخت نار؟

‏  خـــونابــه است در دل سرخ انــار مــا

 

عفریت سرخ ولشکر خونخوارِظالمش

ویران نمــود  کشور وملک ودیـــار مــا

 

دیو سیاه به طرزدگرحمله ور شده

بد تر نمود سال ومَـــه و روزگار ما

 

افشاند تخم فرقت وفقر وفساد وفسق

داروی مرگ ،روید ازین کشتزارمـا

 

ازقتـل عـام طفل وزن ومرد این وطن

‏ خون رنگ گشته جامۀ هرلاله زارما

 

خونین دلا ن مردم مـا داد می کشنـد

دیو سیاه نمـوده چنــین  داغــدار ما

 

از بهر صید ملت ما   دام  هر طرف

پهن کرده ، آب ودانـه  برای شکار ما

 

‏  بر نقشه هـای دشمن اگر خوب  بنگری!‏

اندر لبــاس دوست بُــَود در کنــار مــا

 

‏ گوید بهشت فاضله  ساختیم برشمــا؟!‏

دوزخ ببین! به کشوروشهر ودیار مــا

 

اطفــال خُرد ومرد وزن وپیر قنــــدهــار

‏    کشتند همه ،چو مرد وزنِ (سبزوار) ما(1)  

 

‏  بر زخم قنــدهــاروطن گریه سردهــم

‏ هم برشمــال کشور وبلخ وتخــارِمــا

 

‏ این قندهار نیست که درخون شناوراست

هم پکــتیــا وکابلِ خــــوب ومــزار مــا

 

بر قندهــار آتش بیــــداد   شعلــه زد!

بر باد داد ، خــانه وخاک وغــبار مـــا

 

گشته کبــــاب قلب همـــه مردم وطن

‏  برچهارسوی کشورو گوش و کنارما

 

‏ ازشَــــّرانفجــار بم و توب و انتحــار

تاریک هم چو شب شده  روز ونهـارما

 

آزاد کی؟ شود وطن ازشر اجنــبی!‏‎ ‎‏ ‏

‏  با نوکران غیر و سیــاستمـدارمــا

 

آنکس که  مزد گیر اجانب بُـَود ،بدان !‏

خدمتگـــذار غیــر ، نیـــاید به کارمــا

 

یارب! به پاس خون شهیــدان  راه خویش

بر بسمــلان سوخته دل  وجـان نثار مـا

 

یارب! خودت  بــداد ستمدیـدگان برس

بنگـر !ســیاه بختی  و حـال  نزار ما

 

یارب! بجز پناه تو رو، با کجا بریم؟

بابی  گشوده نیست ، برای فــرارمــا

 

آزاد کن وطن و همه خلق  ســوگــوار

از شّر جملـه  دشمنِ دین و تبـار مـا

 

یارب! تو مومنان جهان  را«عزیز» دار

در دوسـرای جملـــه بکـُن کامـــگــار مـا

پـــایـــان

—————————————————–

محمد عزیز( عزیزی)‏

یاد داشت: 

‏1- سبزوار  – مراد از همان اسم قبلی السوالی شیدند است  که ‏‏ ‏چند سال قبل  در روستای عزیز آباد  شیندند بیش از 90 ‏نفر ‏کودک و پیر مرد وزن  آن قریه، در اثر بمباردمان ‏وحشیانۀ ‏تجاوز گران قتل عام شدند .

صبح روزجمعه –  ساعت 11:20‏

یازدهم حمل سال 1391 هجری شمسی

مطابق به : هفتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری

برابر به : 30 مارچ سال 2012 میلادی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *