گزارش تصويری از تظاهرات ضد امريکايی در مرکز ولايت لغمان

گزارش تصويری از تظاهرات ضد امريکايی در مرکز ولايت لغمان

دوستداران وطن

 

این مومن پسر با تبر ابراهیم بت شکن در دست اش چه پیام برای خداوندان طاغوت دارد؟ آیا اشغالگر سفاک و خونریز میتواند همت بلند این مومن بچه ها را با به بم بستن ده و دهکده، بخاک خون کشیدن خانواده و بستگان اش محوه کند؟ هرگز امریکای وحشی به این اهداف خود کامیاب نخواهد شد چون در این جوشش و طوفان خلاقیت نهفته است و ریشه در ایمان مومن دارد.

ما از تمام افغانهای گرامی و صلح دوست شکایت داریم، چرا خاموشانه نظاره گر بی درک و بی درد بخاک و خون کشاندن هموطنان شان بدست امریکایی های وحشی صفت و ننگ جوامع انسانی هستید؟ آیا دینداری و مسلمانی جرم است؟ آیا وطندوستی و تحمل نکردن اشغالگر در مادر وطن نزد شما جرم پنداشته میشود؟ آیا  دفاع از دین، ناموس و حریم کار انسانهای خلاق نیست؟ آیا در این هفت سال به اراده و نیات شوم اشغالگر پی نبرده اید؟ آیا آنقدر ایمانها خشک و بیم از دست دادن آسائش افغانهای طاغوت شکن را احاطه نموده ؟ حتی ما را از بلند نمودن صدا در دفاع از ملت ما باز میدارد.

ما از تمام ملت مومن و شهید پرورد افغان تقاضامندیم چه آنهای که در داخل هستند و یا غرب. امروز کشور و مردم افغان دشوار ترین روز های خویش را پشت سر میگذراند، امروز هیچ کس با ما نیست بلکه همه علیه ما است از پاکستان دوست تا ایران ضد امپریالیست و ممالک عربی، هیچ کس دوست ندارد افغانستان مستقل و آزد را با ملت واحد و جامعه استوار بر اساس ارزشهای دینی در منطقه تجربه نمایند. بنا ای افغانان عزیز هم صدا شوید و از دین، ناموس و حریم تان دفاع کنید و برای جهانیان بفهمانید که ما از جامعه و ارزشهای جامعه خود دفاع میکنیم و حاضریم در این راستا سر و جان بدهیم، و جهانیان بدانند ما دوست نداریم تا سرنوشت ما بدست دیگران رقم بخورد.

ننگ و نفرین باد بر امریکای سفاک و قاتل ملت افغان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *