مجلهء (خراسان) چاپ کالگری کانادا — امان معاشر

 

مجلهء (خراسان) چاپ کالگری کانادا

 

اولین نسخهء ماهنامهء خراسان به دو زبان فارسی و انگلیسی در شهر کالگری ولایت البرتا کانادا با آغاز سال ۱۳۸۸ هجری شمسی از چاپ برآمد.


شمارۀ اول خراسان نشانهء توسعهء اندیشه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاع رسانی جهت بالا بردن سطح اگاهی هموطنان است. این نشریهء معتبر با افکارِ روشن و دموکراتیک با جلب همکاری همه قلم و قدمزنان عرصهء سیاست و فرهنگ شعار های قابل باور گذشتهء ما را (پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک)، (بنام خداوند جان و خرد) و (بنی آدم اعضای یکدیگر اند) را در رنگهای بیرق افغانستان درج و رهنمای خدمت خود قرار داده با نشان خورشید، و قلم و کتاب مزین ساخته است.

منظور تقویت و ایجاد هماهنگی خراسان در امر آموزش و پرورش تاریخ و فرهنگِ پارینهء ما با نگاهی از اوضاع سیاسی و اجتماعی جاری کشور درجه اعتبار مجله را بالا برده است.

سر آغاز نشریه با جملهء (خراسان اندیشه های آزادی خواهانه و سازنده ی شما را نشر می کند) تظمین کنندهء چکیده های مطالب با محتوای تفکر اندیشه های ملی و مترقی داخل مجله است.

با ستایش ازین خدمت فرهنگ پرستانهء آقای اسماعیل خراسانپور مدیر مسوول و صاحب امتیاز مجلهء وزین خراسان استقامت آنرا در راه فراز و نشیب آرزو برده همکاری قلمبدستان و به خصوص قشر مترقی و دموکرات ما را طلب مینمایم.

 

امان معاشر خبر نگار ازاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *