آرشیف خلیل الله معروفی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم انجنیر خلیل الله معروفی

 


 

مطالب سال 2008 م:

3- افتتاح پورتال “افغانستان آزاد – انجنیر خلیل الله معروفی – 2008-08-17

2-  رادوان کراچیچ “ِ صربی و “کراچیچ های” ِ افغانی — دپلوم انجنير خليل الله معروفی —2008-07-25

1- یک تصحیح لغوی در مقدمۀ مقالۀ… دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی —2008-06-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *