آرشیف خلیل بخشی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم خلیل بخشی

  


مطالب سال 2009 م:

4- رئیس جمهوری — خليل بخشی —2009-02-05

3- گزینه های دیگری هم در راستای محو کوکنار وجود دارد — خليل بخشی —2009-02-03

2- اعدام از نظر دین مقدس اسلام — خليل بخشی —2009-01-12

1- انتخابات و اهمیت آن از نظر اسلام — خليل بخشی —2009-01-11

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *