آرشیف خجسته زیمیرو اسکاری

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم خجسته زیمیرو اسکاری

 


 

مطالب سال 2008 م:

3- هنردرروند تاريخ چگونه شکل گرفت؟ ( بخش دوم وپايانی) — خجسته (زيميرواسکاري) – 2008-07-02

2- هنردرروند تاريخ چگونه شکل گرفت؟ (بخش نخست) — خجسته (زيميرواسکاري ) – 2008-06-26

1- سپاس از نشريه هاي مردمی وتنفربه چتل داي هاي بنام تارنما — خجسته زميرواسکاری —2008-06-28

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *