آرشیف احمد سیر مهجور

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم احمد سیر مهجور

 


 

مطالب سال 2008 م:

4-  نگاهی براجلاس پاریس پیرامون افغانستان — احمد سير مهجور —2008-12-14

3-  مکثی بردورنمای انتخاب اوباما — احمد سير مهجور —2008-11-15

2- زندگی باهمی — احمد سیر مهجور20080807

1- نگرشی برتصور مصالحه ملی درافغانستان — احمد سير مهجور —2008-07-29

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *