آرشیف اسدالله رویین

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم اسدالله رویین

 


 

مطالب سال 2010 م:

3- به پیشواز سال نو( 1431) هجری قمری مسلمانان وتقارن آن با سال (2010) — اسدالله رويين – 2010-01-03

2- شکوۀ محترم اسدالله رويين از ادارۀ سايت صدای افغان – 2010-01-02

 

مطالب سال 2009 م:

1- سخنی چند در رابطه با سخا وتمندیهای بی حد وحصر آقائ ویس ناصری — اسدالله رویین – 2009-12-29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *