گراف وفيصدی بيننده گان الی پایان2010

 

 

گراف وفيصدی بازدیدها و مقدار داونلود از سایت صدای افغان از زمان تاسیس آن الی پایان سال ۲۰۱۰ 


حد اوسط در یک روز و مجموعه بازدیدها و مقدار داونلود از صدای افغان در سال ۲۰۱۰

 

 

حد اوسط در یک روز و مجموعه بازدیدها و مقدار داونلود از صدای افغان در سال ۲۰۰۹

 

 

حد اوسط در یک روز و مجموعه بازدیدها و مقدار داونلود از صدای افغان در سال ۲۰۰۸

 

 

حد اوسط در یک روز و مجموعه بازدیدها و مقدار داونلود از صدای افغان در سال ۲۰۰۷

 

 

مجموعه بازدیدها و مقدار داونلود از صدای افغان

(از ماه اګست سال ۲۰۰۷ الی پایان سال ۲۰۱۰) 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *