آرشیف سید احمد بشیر افضلیار

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم سید احمد بشیر افضلیار

 

 

 

مطالب سال 2010 م:

16- سلسله بحث پیرامون ارتباط با ارواح انبیاء اولیاء و شهداء و… — سيد احمد بشير افضليار – 2010-02-04

15- خورد سالترین حافظ کل قرآن در افغانستان — سيد احمد بشير افضليار – 2010-01-27

14- ثبوت بقاء روح و ارتباط انسانها با ارواح انبیاء، شهداء و اولیاء — سيد احمد بشير افضليار – 2010-01-25

13- اشاراتی به نقد بی مورد و میان تهی آقای سید معروف عباسی— سيد احمد بشير افضليار – 2010-01-01

 

مطالب سال 2009 م:

12- پیام تبریکی عنوانی محترم عمر خطاب! — سيد احمد بشير افضليار – 2009-12-27

11- فاجعه دموکراسی غربی در جهان غرب—سید احمد بشیر افضلیار  – 2009-12-14

10- نوروز از دیدګاه اسلام — سيد احمد بشير افضليار —2009-04-09

9- نوروز یکی از کهنترین جشن های بجا مانده از باستان است — سيد احمد بشير افضليار —2009-03-21

8- دروغ پردازی های علی دیانتی — سيد احمد بشير افضليار —2009-01-06

7- پیروزی خون بر شمشیر — سيد احمد بشير افضليار – 2009-01-04

 

مطالب سال 2008 م:

6-  سیاستمداران فروخته شده!!! — سيد احمد بشير افضليار —2008-12-23

5-  عيد تان مبارک — سيد احمد بشير افضليار —2008-12-08

4- حج یا بیعت بستن با خداوند(ج) — سيد احمد بشير افضليار – 2008-11-27

3- جهان اسلام باید بخاطر نجات اولین قبله مسلمانان متفق شوند! — سيد احمد بشير افضليار —2008-09-25

2- شبی که ارجمندتر از هزارماه است — سيد احمد بشير افضليار – 2008-09-22

1- قدرتمندترین شتابدهنده ذرات جهان — سيد احمد بشير افضليار – 2008-09-17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *