آرشیف احمد طارق فیض

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم احمد طارق فیض

 


 

مطالب سال 2011 م:

33- نبود همبستگی و تفاهم سیاسی ضعف عمدۀ صفوف مقاومت— احمد طارق فیض – 2012-04-23  

32- سلسله پیام رهبر (بخش های اول، دوم وسوم)— احمد طارق فیض – 2012-01-22

31- رمضان ماه مهمانان عصیان پیشه و میزبانی خداوند مهربان — احمد طارق فیض – 2011-08-02

30- رد بر چند شبهات اسلام ستیزان — احمد طارق فیض – 2011-10-15

29- صلح را نصیب خود میکنیم! — احمد طارق فیض – 2011-08-27

28- پایګاه های دایمی در افغانستان آخرین امید امریکا در منطقه — احمد طارق فیض – 2011-02-11

27- عینک های سیاه ایران و دشمنان افغانستان — احمد طارق فیض – 2011-01-22

26- نگاهی به پیام های برادر حکمتیار به مجاهدین مومن پنجشیر و قوم … — احمد طارق فیض – 2011-01-16

 

مطالب سال 2010 م:

25- فریاد های صلح وعدم ایجاد روزنه های امید — احمد طارق فیض – 2010-10-14

24- آیا امریکا تاب ماندن ده سال دیگر را دارد؟احمد طارق فیض – 2010-09-16

23- شهداء پاکستان یا قربانیان خواسته های امریکا؟احمد طارق فیض – 2010-06-16

22- آیا واقعا خود را برهنه به نمایش گزاشتن رویداد پر افتخار فرهنگی است؟ — احمد طارق فيض – 2010-04-28

21- آیا جهان بخش از غرب است یا غرب بخش از جهان؟— احمد طارق فیض – 2010-04-23

 

مطالب سال 2009 م:

20- وهابیت چیست؟ — احمد طارق فيض – 2009-12-10

19- پیام تبریکی بمناسبت عید سعید اضحی — احمد طارق فيض – 2009-11-26

18- افغانستان تجربه ناکام ابر قدرت ها — احمد طارق فيض —2009-10-04

17- بیاید به مثل ما شوید! — احمد طارق فيض – 2009-09-13

16- اخلاق دیکتاتورانه اشغالگران و بی بسی ملت مظلوم افغان — احمد طارق فيض —2009-09-10

15- منحوس ترین مادر و مقدس ترین فرزند — احمد طارق فيض —2009-05-26

14- دفاع از کی؟ طالب یا مقاومت ملت افغان — احمد طارق فيض —2009-05-12

13- خــــــــدا کـــجاســـــت؟ — احمد طارق فيض – 2009-02-13

12- موانع رواج آزادی اندیشه و بیان در جامعه (بخش چهارم) — احمد طارق فيض —2009-01-22

11- موانع رواج آزادی اندیشه و بیان در جامعه (بخش سوم) — احمد طارق فيض —2008-01-15

10- موانع رواج آزادی انديشه وبيان در جامعه (بخش دوم) — احمد طارق فيض —2009-01-11

9- موانع رواج آزادی انديشه وبيان در جامعه (بخش اول) — احمد طارق فيض —2009-01-05

8- در عاشوراء چه باید کرد؟ — احمد طارق فيض – 2009-01-05

 

مطالب سال 2008 م:

7-  محصلین پوهنتون کابل از صعود تا سقوط — احمد طارق فيض —2008-11-27

6-  شخصیت چند بعدی — احمد طارق فيض —2008-11-12

5- قرآن معماء دیروز و امروز جامعه افغانی — احمد طارق فيض – 2008-08-11

4- ديك برنامه عالى و يك سعادت حقيقى ( بخش سوم وآخری) — احمد طارق فيض – 2008-08-01

3- يك برنامه عالى و يك سعادت حقيقى ( بخش دوم) — احمد طارق فيض – 2008-07-28

2- يك برنامه عالى و يك سعادت حقيقى ( بخش اول) — احمد طارق فيض – 2008-07-26

1- حرکت بسوی وحدت — احمد طارق فيض —-2008-01-28

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *