آرشیف عبدالکریم فاریابی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم عبدالکریم فاریابی

 

مطالب سال 2012 م:

21- لحظاتی با ياوه سرايی های خنده آور خاديست آزادل عبدالکريم فاريابی – 2012-04-24

20- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرانکريم (بخش دوازدهم) —عبدالکريم فاريابی – 2012-04-04

19- شعبده بازيهای اين خاديست مکار —عبدالکريم فاريابی – 2012-03-16 

18- بيداری جهان اسلام وسرخوردگی کفرسياسی —عبدالکريم فاريابی – 2012-02-18

17- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم (بخش يازدهم) — عبدالکريم فاريابی – 2012-01-27

 

مطالب سال 2011 م:

16- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرانکريم (بخش دهم) — عبدالکريم فاريابی – 2011-12-16

15- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرانکريم (بخش نهم)— عبدالکریم فاریابی – 2011-11-04

14- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريمد ( بخش هشتم) — عبدالکريم فاريابی – 2011-10-07

13- برداشت های غلط و مزورانهء دومارکسست… (سيدهاشم سديد وکبير توخی) عبدالکريم فاريابی – 2011-09-23

12- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم… (بخش هفتم)— عبدالکريم فاريابی – 2011-09-16

11- خدمت آقای عزيز نعيمی— عبدالکريم فاريابی – 2011-09-08

10- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم… ( بخش ششم) —عبدالکريم فاريابی – 2011-09-01

9- يک بام ودوهوای سيدهاشم سديد — عبدالکريم فاريابی – 2011-08-27

8- پرسش هايی از آقای سيدهاشم سديد درمورد زنا وسنگسار —عبدالکريم فاريابی – 2011-08-15

7- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم… ( بخش پنجم) —عبدالکريم فاريابی – 2011-08-13

6- به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم… ( بخش چهارم) —عبدالکريم فاريابی – 2011-07-29

5- به پاسخ هذيان های يکی از بندگان مارکس عليه قرآن کريم… (بخش سوم — عبدالکریم فاریابی) – 2011-07-13

4- به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم… (بخش دوم) — عبدالکریم فاریابی – 2011-07-01

3- به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم… (تتمهء بخش اول) — عبدالکریم فاریابی – 2011-06-16

2- به پاسخ هتاکیهای يکی از مارکسست ها درسايت افغانستان آزاد (بخش اول) — عبدالکريم فاريابی – 2011-06-11

 

مطالب سال 2010 م:

1- اسلام به ذات خود ندارد عيبی — عبدالکريم فاريابی – 2010-04-25

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *