آرشیف علی دیانتی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم علی دیانتی

 

 

 

مطالب سال 2011 م:

11- آیا ملاهای ایران از پروژه اتمی خود دست برمیدارند؟—علی دیانتی – 2011-12-03

 

مطالب سال 2010 م:

10- گزارشی از شگفتیهای تاریخعلی دیانتی – 2010-10-25

9- محکم ومتشابه،ناسخ ومنسوخ، درقرآن — علی دیانتی – 2010-10-19

8- بمبگذاری در حرم امام رضا توسط وزارت اطلاعات ایران انجام شده بود — علی دیانتی – 2010-10-14

7- موسوی و رفسنجانی و مواضع جدیدشان در مقابل جنبش و قیام مردم ایران — علی ديانتی – 2010-03-21

 

مطالب سال 2009 م:

6- سفر رفسنجانی به عراق — علی ديانتی —2009-03-09

5- دخالتهای رژیم ایران در افغانستان — علی ديانتی —2009-03-06

4- دخالتهای رژیم ایران در افغانستان — علی ديانتی —2009-03-06

3- بوزینگانی که بر منبر پیامبر(ص) جهیده اند — علی ديانتی —2009-02-11

2- خودکشی، استيصال ويأس، يا اعتراض دردناک وتلخ — علی ديانتی —2009-01-14

 

مطالب سال 2008 م:

1- غزه و حما س قربانی اهداف پلید درایران — علی ديانتی —2008-12-31

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *