آرشیف فرشته سعیدی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترمه فرشته سعیدی

 

 

 

مطالب سال 2011 م:

15- یما سعیدی شامل لست بهترین بکسران حرفوی پروفی کشور المان شد — فرشته سعیدی – 2011-11-01

14- استاد بکتاش  سعیدی  مسابقات پروفی  بوکس و تای بوکس را موفقانه…فرشته سعیدی – 2011-10-17

13- محمد رسولی مسابقات بوکس را تدویر نمود و یما سعیدی… — فرشته سعیدی – 2011-06-11

12- استاد امیر سلطانی مقام اول را در مسابقات قهرمانی تکواندو کاران کشورالمان… فرشته سعیدی – 2011-05-25

11- یما  سعیدی  کمربند و لقب  پادشاه  تای بوکس کشور المان را بدست آورد — فرشته سعیدی – 2011-05-20

10- بکتاش  سعیدی  مسابقات ورزش زرمی را بین کشورهای  فرانسه و آلمان… —فـرشته سعیدی  – 2011-04-06

9- اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا تشکیل و ایجاد شد! — فرشته  سعیدی  – 2011-03-30

8- مسابقات ورزش زرمی تای بوکس بین کشورهای فرانسه و آلمان— فـرشته سعیدی – 2011-03-01

7- یما سعیدی در مسابقات بنام پادشاه  ورزش رزمی حریفش را مغلوب کرد ! — فرشته سعیدی – 2011-02-07

6- از بکتاش  سعیدی قهرمان اروپا ؛ تقدیر بعمل آمد! — فرشته سعیدی – 2011-01-28

 

مطالب سال 2010 م:

5- بکتاش  سعیدی  کمربند قهرمانی اروپا را موفقانه بدست آورد ! — فرشته  سعیدی  – 2010-12-12

4- اولین مدال نقره در بخش ورزش رزمی تکواندونصیب افغانستان شدفرشته سعیدی – 2010-11-25

3- محمدعلــی  رسولی  کمربند قهرمانی را بدست آورد ! — فـرشته سعیدی – 2010-10-19

2- بکتاش مسابقات  تای بوکس  را بنفع معیوبین موفقانه تدویر کرد. — فرشته سعیدی – 2010-10-04

1- مرکز کلتوری پامیر افتتاح شد ! — فرشته سعیدی – 2010-09-26

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *