آرشیف سلیمان شاه صوفی زاده

 

مقالات و مطالب ارسالی سلیمان شاه صوفی زاده (بخش اول)

 

 

 

80- د حق ويونکی بلبلان — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-06-04

79- آسمان گنبد وياسقف زمين آفريده شده است – 2008-06-03

78- دربرازيل قبيلۀ جديدی از انسانها کشف گرديد — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-31

77- کاريکاتور — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-05-29

76- اليزابت از پدرش مبلغ يک مليون ايورو خساره ميخواهد — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-23

75- غوږ شه ته کرزيه! — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-05-20

74- بيست وچهار سال در بند واسارت وتجاوزهای جنسی پدر! — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-20

73- خطر حملۀ ماهی شارک— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-20

72- سقف مدافع زمين – 2008-05-19

71- شکايت — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-05-17

70- مادرم — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-05-10

69- هدف تمام آنانيکه دری را برویت باز میکنند احترام نیست! — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-04

68- استفاده از سگ های تعليمی برای گرفتاری مجرمين — تهیه و ترتسیب سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-05-03

67- طوطی د افغانستان — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-05-01

66- بازی وحشيانۀ اسپانیوی — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-04-28

65- عقاب رنگ طلائی — سلیمان شاه صوفی زاده … – 2008-04-27

64- يادشهيدان — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-04-25

63- طبقات اتموسفير( فضاي اطراف زمين ) – 2008-04-25

62- د مجاهد ياد — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-04-21

61- نمازکامل بخش اول — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-04-18

60- شکاروحشيانه وظالمانۀ سگ های آبی — سلیمان شاه صوفی زاده… – 2008-04-18

59- نالۀ مجاهد — سليمان شاه صوفی زاده – 2008-04-14

58- روبی مونتزنيزعليه فلم فتنۀ خيرت ويلدرز وکيل گرفت — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-04-10

57- اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-04-05

56- نعت شريف —- سليمان شاه صوفی زاده – 2008-04-04

55- 

54- نوروزتان مبارک —– سليمان شاه صوفی زاده – 2008-03-18

53- قطر( محدوده ) برای زمين وکائنات -سلیمان شاه صوفی زاده 2008-04-02

52- يک اشتباه بزرگ درفلمسلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-28

51- وسترگارد: “خیرت ویلدرز” کارتونم را دزدیده است — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-28

50- بالآخره فلم فتنه از طريق انترنت نشرشدسلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-28

49- کورت وسترگارد: فلم ضد قرآن حتماً بايد نشرشود — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-17

48- ويتوی جورج بوش قانون منع تعذيب را به تعويق درآورد — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-08

47- ما نبايد قبل ازنشرفلم — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-07

46- اتحاديۀ اروپا سفارتخانه هایش رامشوره ميدهد — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-03-06

45- خرکی است؟ — ترجمۀ سليمان شاه صوفی زاده— 2008-02-29

44- آيا هنوز هم احوال دنيا بخيراست؟ — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-02-28

43- نتيجۀ بی احتياطی در اثناء رانندگی — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-02-18

42- عراق جديد، ويديو— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-02-16

41- حادثۀ دردناک مسابقۀ اسپ دوانی— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-02-04

40- دفن آسمانی — سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-01-25

39- ويديوی جالب— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-01-25

38- بلندترين بازی کن— سلیمان شاه صوفی زاده – 2008-01-24

37- خط سير مهتاب – 2008-01-24

36- خط سيرآفتاب – 2008-01-24

35- محاسبۀ سال قمری – 2008-01-24

34- قوۀ جاذبه وحرکات محوری – 2008-01-24

33- کروی بودن زمين – 2008-01-24

32- جهت حرکت زمين – 2008-01-24

31- کرویت و هموار بودن زمين – 2008-01-24

 

مطالب سال 2007 م:

30- انتظام دقيق دردوران کاينات – 2007-12-25

29- چرا؟— ارسالی سلیمان شاه صوفی زاده— 2007-12-21

28- تفاوت ساختمانی بين آفتاب، مهتاب وستاره ها – 2007-12-21

27- زنده جانی به عمرملیونها سال — سلیمان شاه صوفی زاده  – 2007-12-12

26- موش حريص — سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-12-12

25- ای ګرانو ماشومانو— سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-12-10

24- رياکار —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-12-09

23- سوال اوځواب —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-12-09

22- خلقت آنچه در بين آسمانها وزمين قرار دارند – 2007-12-09

21- دافغان پيغام پيغام امريکايی يرغلگروته — سليمان شاه صوفی زاده – 2007-12-04

20- تش په نوم مجاهد ته —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-12-04

19- درد وطن —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-12-04

18- سنگریزه ها درطوفان — سلیمان شاه صوفی زاده  – 2007-12-02

17- ټولی ژبی —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-30

16- تش په نوم مسلمان —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-30

15- ياد وطن —– سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-30 

14- ديموکراسی —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-30

13- نالۀ مجاهد —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-30

12- معجزۀ رياضی قرآن کريم درشمارۀ سوره ها، وتعداد… — تهیه و ترتیب سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-11-29

11- خاتمه و انقباض کائنات – 2007-11-29

10- خلقت کائنات ازدود گرم وداغ – 2007-11-29

9- معجزه های رياضی بسم الله الرحمن الرحيم — تهیه و ترتیب سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-11-27

8- اهميت عدد 19 دراعجاز رياضی قرآن کري — تهیه و ترتیب سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-11-27

7- بسط وتوسعه در کائنات – 2007-11-26

6- خلقت کائنات – 2007-11-26

5- آيا ميخواهيم به خداوند متعال (ج) رجوع کنیم، اما نفس مانع ما … — سلیمان شاه صوفی زاده 2007-11-25

4- اعجاز قرآن درتعداد کلمات — تهیه و ترتیب سلیمان شاه صوفی زاده – 2007-11-24

3- وحشی ترين عسکردنيا —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-22

2- حال دل —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-22

1- د ريښتينی مجاهد غږ —- سليمان شاه صوفی زاده – 2007-11-22

 

ورود به بخش دوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *