آرشیف محمد عظیم آبرومند

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند

 


 

مطالب سال 2012 م:

23- بمناسبت روزجهانی زن — دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2012-03-08

22- اعلامیه کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان بخاطر محکوم کردن عمل موهن وقبیح عساکر امریکائی دربگرام— انجنیر محمد عظیم ابرومند – 2012-02-23

21- سوال قیادت! — دیپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2011-12-12

 

مطالب سال 2011 م:

20- کنفرانس پیترسبرگ دوم ، کمپنی کوکاکولا و بابانوئل کرزی… — انجنیر محمد عظیم ابرومند – 2011-12-09

19- بهارعرب — انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2011-11-21

18- از طولانی ترین جنگ وافسانه انتقام — دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2011-10-10

17-فاجعه یازدهم سپتامبر و تفوق طلبی استعماریمحمد عظیم آبرومند – 2011-09-19

16- ازهیولای دهشت افگنی تا افلاس دیموکراسی — محمد عظیم آبرومند – 2011-07-23

15- انقلاب خونین لبیا … — دپلوم انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2011-02-25

14- اعلامیه کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بمناسبت… — انجنیر محمد عظیم آبرومند – 2011-02-12

13- فقدان عدالت وخشم ملت— دیپلوم انجینر محمد عظیم آبرومند – 2011-02-04

12- اعلامیه — دیپلوم انجینرمحمد عظیم آبرومند – 2011-01-01

 

مطالب سال 2010 م:

11- خلوتگاه حق — محمد عظیم آبرومند – 2010-12-07

10- نه من ترا نخوانم — محمد عظيم آبرومند – 2010-04-25

9- بیسابقه ترین نیایش — محمد عظیم آبرومند – 2010-11-24

8- مصالحه محتاج مداقه — محمد عظيم آبرومند – 2010-04-19

7- اعلامیه “کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستاندرقبال افتضاح کابینه… — محمد عظيم آبرومند – 2010-01-04

 

مطالب سال 2009 م:

6- اعلامیه “کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان” بمناسبت واقعه… — محمد عظيم آبرومند – 2009-12-31

5- مرا بنوش — محمد عظيم آبرومند – 2009-12-30

4- درانحصار زور — محمد عظيم آبرومند – 2009-12-26

3- ۳۹۵جنگ و صلح — محمد عظيم آبرومند – 2009-12-20

2- فقدان علایم صلح درافغانستان وجایزه نوبل — محمد عظيم آبرومند —2009-10-14

1- به رهبران جهادی درکرسی قدرت! — محمد عظيم آبرومند —2009-09-26

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *