آرشیف محمود نکته دان

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم محمود نکته دان

 

 

 

مطالب سال 2009 م:

9- نظیف الله نهضت جلاد 24 حوت باید محاکمه شود — محمود نکته دان —2009-05-18

مجاهدین افغانستان در آئینه انتخابات بیست و نهم اسد — محمود نکته دان —2009-09-08

 

مطالب سال 2008 م:

7-  کودک امروز نباید مجاهد فردا باشد— محمود نکته دان —2008-09-29

6- عرضی به حضور آقا امام زمان — محمود نکته دان —2008-09-06

5-  سزای قروت آب گرم — محمود نکته دان —2008-06-17

4-  در خانه اگر کس است یک حرف بس است — محمود نکته دان —2008-06-09

3- به قاضی موسی ، ملا نصوح سایت خاوران — محمود نکته دان —2008-06-09

2-  تقدیم به گلشنیار نویسندهء فحاش سایت خاوران — محمود نکته دان —2008-06-06

1- تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی درسایت خاوران — محمود نکته دان —2008-05-30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *