آرشیف هارون اکرمی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم هارون اکرمی

 


 

مطالب سال 2009 م:

5- کاندیدی که می خواهد به مشورت یهودها به قدرت برسد — هارون اکرمی —2009-07-15

 

مطالب سال 2008 م:

4-  خارج شدن آی اس آی قبل از داخل شدن — هارون اکرمی —2008-08-03

3- مشرف الترناتيف را براي حكومت ائتلافي پاكستان به جا گذاشته است… — هارون اکرمی —2008-07-13

2- گروه تروريست سوم وجود فزيكي ندارد — هارون اکرمی —- 2008-05-31

1- طالبان زيرنامه عبرت ميخواهند به جنايات گذشته خودپرده پوشى نمايند — هارون اکرمی— 2008-04-05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *