عید شما مبارک! — امان معاشر خبر نگار نشریۀ زن

 

 

عید شما مبارک!

 


امان معاشر خبر نگار نشریۀ زن

 

سروران عزیز تارنمای وزین صدای افغان عید شما مبارک!

روزهاي خوش وسالهاي با نشاط و با سعادت براي شما و اهل فامیل شما آرزو دارم. پروردگار، نیایش ماه مبارک را پذیرا، نور سرور و سعاد ت را در دلهاي تان تابان ، شما و مردم ستم دیده ٔ افغانستان را از گزند روزگار در امان داشته باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *