آرشیف زاهد اساس

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم زاهد اساس

 


 

مطالب سال 2008 م:

10-  نگاهی بر وضعیت کودکان افغانستان – زاهد اساس —2008-06-07

9-  مسئولیت والدین در پرورش اطفال!!! — زاهد اساس —2008-06-02

8- کودکان امروز آینده سازان فردا — زاهد اساس —2008-06-01

7- جستاری برچگونگی آزادی بیان ومطبوعات درافغانستان — زاهد اساس —2008-05-24

6- ازدواج های اجباری و نا هنجاری های اجتماعی — زاهد اساس — 2008-05-24

5- افغانستان و توسعه “جلسه پاریس” — زاهد اساس — 2008-05-14

4-  حضور زنان در نظام سیاسی — زاهد اساس —- 2008-05-06

3- نقش رسانه های جمعی درجهت آگاهی افکار عامه — زاهداساس — 2008-05-03

2- تحلیل کلی از وضعیت زنان افغانستان — زاهد اساس— 2008-04-19

1- وضعیت اطفال و نوجوانان در اجتماع افغانستان — زاهد اساس— 2008-04-17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *