قبضه شتران به دم خران قبضه خران بدست اجنبیان — انجنیر فضل احمد افغان

 

قبضه شتران به دم خران

قبضه  خران بدست اجنبیان

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا:۲۵آګست۲۰۱۲م

 

میګویند روزی شتری در کاروانی میګریست وقتی از نزدش پرسیده شد چرا میګرید؟ ګفت من بخاطری اینکه خار میخورم در آفتاب سوزان دشتها به لبان خشک و کفیده  بار سنګین را میکشم اما از بخت بد، امروز قبضه  من را به دم خری که بارش کمتر، خوراکش بهتر و صدایش انکرالاصوات میباشد  بسته و با قدمهایش حرکت میکنم، در توقف برای من خار دشتها و برای خر کاهء ګندم داده میشود،با آنهم صبر و شکر خدا میکنم که خر از خود من و قبضه خر بدست مالک اصلی خود ما است که در طول سفر با صدای زیبا و دلنشین طوله اش ما و همسفران را درس وطندوستی و آزادی میدهد و خر ما با شوردادن زنګهای ګردنش نیز با زنګهای ګردن ما و طوله مالک هم صدا شده دوام بارکشی و خدمتګذاری  واقعی خود را به سرزمین که از نیاکان بمیراث برده وعده میدهد و حتی اګر سګی برای مسؤنیت ما مؤظف است از خود ما میباشد و ما را با خود ګذری از ګزند دشمنان نګهبانی میکند. من بخاطر آن روزی میګریم که اګر خداناخاسته طوفانهای شرق و غرب برخیزد و عده ئی محدودی از خران خودکش بیګانه پرست را با همسفران معصوم و بیګناهء کاروانهای بعدی جبرآ به دیارهای اجنبیان پرتاب نماید و در آبخورهای اجنبی تجدید تربیت شده و هریک آن دیګر خران دوستداشنی بارکش مالکین واقعی این سرزمین نباشند و بحیث خر خود فروخته شده دهن پرآب نه تنها قبضه من و امثال من به دم آنها بسته باشد بلکه قبضه های  خودشان نیز بدستهای اغیار غاصب توسعه طلب و مسؤنیت شان بدست سګان درنده خوی اجنبی باشد میګریم  و می اندیشم که آینده این سرزمین پر افتخار نیاکان من و نسلهای بعدی  چه خواهد بود.

الحق که ګریستن شتر عاقبت اندیش بجا بود و ما شاهد بودیم که با وزیدن طوفان از شرق (اپریل ۱۹۷۸م) خرانی از قبل خریده شده شان که جلوشان را بدست خود داشتند سرنوشت ملت افغان و افغانستان را بدست ګرفت و کاراوانهای وطندوستان را که به یقین بین شان خران ضعیف و وطنفروش نیز وجود داشت در کشورهای اغیار پرتاب و خران فرصت طلب را غرب و یارانشان خریداری و با تجدید تربیت و ګرفتن قبضه شان در دستهای کثیف و پرخون خود برای ګرفتن قبضه ملت افغان مجددآ در کاروانهای بنام رهبران مجاهدین(۱۹۹۲م)،طالبان(۱۹۹۶م) و بالاخره با طوفان غرب و یارانش (۲۰۰۱م) تحت شعار به اصطلاح آزادی و دیموکراسی کاروان خران تربیه شده خود را  برای مضمحل نمودن ملت افغان و نابودی داشته های بمیراث مانده پدران ونیاکان  افغان فرستادند و توسط سګان بلک واتر مسؤنیت شان را تأمین کردند.

این خران بیخرد و نمک حرام بدون جزئی ترین ترحم به هموطنان خود بدستور باداران شرقی و غربی و متحدین شان بنام مصالحه ملی دست بادست هم داده با فشردن پاهای پلید و کثیف خود بر ګلوی ملت افغان افغانستان عزیز را بطرف بدبختی و قهقرا سوق میدهند.

هموطنان ګرامی باید به عرض شما برسانم که یګانه راه برای نجات مادروطن عزیز و ملت مظلوم و ستمدیده افغان فقط و فقط قطع قبضه های بین ملت و خران خود فروخته دهن پرآب اجنبیان و قطع قبضه بین خران و بادارن شرقی و غربی شان میباشد، من راهء دیګری را سراغ نمیبینم، و نیز باید اعتراف کرد که راهء دیګری را نیز برای حل این معضله سراغ ندارم اګر هموطنان عزیز و وطندوست ګرانقدر در مورد ابراز نظر فرمایند   ممنون میشوم.

 خداوند متعال ملت را از قبضه خران خود فروخته و خران فروخته شده را از قبضه مالکان اجنبی شان  نجات بدهد که ملت خود سرنوشت شانرا تعین کند.

ومن الله توفیق

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *