خيانت به وطن باعث خشم ونفرت مادران نيز ميگردد!

 

خيانت به وطن باعث خشم ونفرت مادران نيز ميگردد!

 

منبع: سايت عربی زبان ماجدة مکتوب

ترجمۀ با تصرف: سليمان شاه صوفی زاده

 

درين تصاوير صحنه های خيلی عجيب وغريب وخشم ونفرت يک مادر را در مقابل جسد مردۀ پسرش که بجرم جاسوسی و خيانت به وطن و ملت مظلوم فلسطينی اش اعدام گرديده است مشاهده ميکنيد.

 

 

حالت اعدام جاسوس اسرائيلی

 

 

ممانعت از هجوم مردم بر جسد

 

 

دور شويد! دور شويد! مادرش ميخواهد با پسرش وداع نمايد!

 

مادر با نزديک شدن به جسد پسرش، با چشمان اشکبار پايش را به  گلوی پسرجاسوسش نهاده وچنان آنرا فشرده، لگدمال می نمايد که بالآخره مسؤلين امنيتی را مجبور به مداخله و دور کردن وی از صحنه ميکند.


 

مرا بگذاريد! مانع من نشويد! بگذاريد تا پسرم را درست وداع گويم!


اين است انجام خيانت، وطنفروشی، غلامی و جاسوسی به ديگران!!

 

خائنين ووطنفروشان افغان، متوجه باشند!!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *