چرا خشونت را مهار نکنیم؟ — ايوبی دانشجو

 

چرا خشونت را مهار نکنیم؟

 

زمانی که ادعای مسلمانی میکنیم؛ نماز وقرآن میخوانیم، روزه میگریم، فاصله ها را طی کرده حج میکنیم وبه همین ترتیب بهترین روش وشیوه ها را که دین اسلام برای ما رهنمایی کرده واخلاق نیز آن را میپسندد؛ بنام خیرات، صدقه، احترام به بزرگان وشفقت به خوردان و به دهها قسم مورد دیگر را انجام میدهیم؛ اما قادر نباشیم، خشم لجام گسیخته خود را در خانه با فامیل خویش مهار کنیم، خانم واطفال عزیزخود را به بهانه ها متعدد مورد لت وشتم قرارد میدهیم، الفاظ زشت ورکیک را به ایشان نسبت میدهیم وما بازمیگویم که مسلمان هستیم، غیرت داریم وبدون اینکه متوجه اعمال زشت، ناپسند وضد اسلامی وانسانی خویش شویم:

عوامل که با عث خشونت ها میشود، روی چند نکته به آن مکث میکنیم:

مشکلات اقتصادی، جنگ های سه دهه در افغانستان به خصوص رفتار خشن ودوراز راه وروش اسلامی طالب نماها، تربیت ناسالم کودکان وریشه دارشدن آن از طرف والدین، یعنی رفتار زشت والفاظ رکیک ولت وشتم کودکان به اثر موضوعات پیش پا افتاده والگوگرفتن کودکان از این اسلوب به همین ترتیب گرسنگی، تشنگی وخستگی شدید میتواند باعث خشونت در فامیل ها شود.

به همین سیاق میتوان نکاتی چند در مورد اثرات عوارض جانبی ذکر نمایم:

زمانی که  مردی به بهانه های متعدد خانم مهربان خویش را مورد لت وکوب قرارمیدهد، باید بداند که اگر او حامله است یا بچه اش شیر میدهد، تاثیرات منفی مستقیماً بالای کودک میگذارد و وی را عصبی وافسرده میسازد، کودکانی که خواب راحت ندارد، از اثر رفتار های خشن ونامطلوب والدین، وحشت می ببنند، غمگینند، زودخشمند، ناآرام حاصل این صحنه های خطرناک  هستند که شاهد بودند واز این گذشته آینده این کودکان با توجه به گذشته های آنها چه به بار خواهد آمد؟

همچنان این رفتار های زشت ودوراز اسلامیت وانسانیت، فامیل ها را در بین جامعه بی عزت وبی وقار میسازد، بدون اینکه به آینده چنین اعمال متوجه شوند، بازهم تمام مشکلات که در آینده بوجود میاید، مسؤولیت آن بدوش خود مرد است، بدین معنا که اگر یکی از اعضای بدن خانم ویا اطفال شکسته ویا کدام عوارض دیگرجانبی پیدا شود، تمام معضلات را متحمل میشود.

بناءً تمامی فامیل ها با در نظرداشت شرایط مناسب که بعداز سه دهه جنگ به ویژه بعد از سرنگونگی طالبان بوجود آمده، میتوانند از طرق مختلف به خاطر بلند بردن سطح اگاهی خویش از روش های اسلامی وسنت های پسندیده جامعه به ویژه از طریق رسانه های صوتی وتصویری که تعدادی از این رسانه ها موضوعات اسلامی ودینی را جهت آگاهی فامیل ها وجلوگیری از رفتار های ناپسند ودور از اسلامی برای مردم تقدیم مینمایند، تعقیب ودر عمل آن را پیاده نمایند، نه اینکه موضوعات ضداسلامی که باعث بروز مشکلات در فامیل ها وجامعه شود.

جالب اینکه طالبان از نام اسلام یک هیولا ساخته بودند وتا کنون این اعمال ضد اسلامی ودشمنی خویش را علیه آموزش وتحصیل برای تمامی مردم به ویژه به قشر اناث در مناطق که به آن تسلط داشته ودارند، اعمال مینمایند واکنون تعداد افراد فرصت طلب از نام دیموکراسی به شیوه غربی خود را اراسته ساخته ودیموکراسی را نزد مردم بی بند وباری جلوه دادند که این شیوه خود باعث افزایش مشکلات در فامیل ها شده. رشته سخن اینکه نباید مردم افغانستان شیوه های را انتخاب کنند که ضد اسلامی باشد وباعث مشکلات در فامیل ها شود، از اینرو بهترین ومناسب ترین شیوه زندگی ابرومندانه را متکی به دین اسلام را اختیار نموده، الگو برای سایرین شوند.

بااحترام

ایوبی  "دانشجو"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *