اعدام اسدالله سروری ، چرا از ميان آنهمه فقط يکی؟

 

اعدام اسدالله سروری ، چرا از ميان آنهمه فقط يکی؟

 

ولی احمد نوری

سايت محترم افغان جرمن آنلاين

 

موضوع محاکمۀ اسدالله سروری و محکوميت وی به اعدام باز بر سر زبان ها افتاده ودر صفحات رسانه ها بر آن صحبت مي شود، موصوف در زمان حکومت کمونيستی تحت حکمرانی نور محمد تره کی وحفيظ الله امين، رئيس سازمان خونخوار استخباراتی اگسا…

 

 

اعدام اسدالله سروری ، چرا از ميان آنهمه فقط يکی؟

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *