موقف حزب اسلامى افغانستان عدم امضاء پيمان امنيتى با امريكا — ډیلی شهادت

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اعلاميه

 

موقف حزب اسلامى افغانستان عدم امضاء پيمان امنيتى با امريكا

 

حزب اسلامى افغانستان بارى ديگر و با صراحت و صداقت هر چه بيشتر اعلان مى كند كه:

·        در صورت عدم امضاء پيمان امنيتى با امريكا و خروج تمامى نيروهاى اشغالگر از كشور تا 2014، حزب اسلامى حاضر است جنگ را متوقف كند، در راستاى تأمين امنيت كامل در كشور نقش سازنده داشته، در انتخابات شركت نمايد، نتيجه انتخابات آزاد و مستقل را هر چه باشد بپذيرد و در برابر مداخلات بيرونى و عمال بيگانگان؛ در كنار ملت خود و نيروهايى كه خواهان ثبات و امنيت در كشور اند قاطعانه بايستد، حزب اسلامى حضور نيروهاى اجنبى در كشور را مغاير ارزشهاى دينى، منافى استقلال، آزادى و حاكميت ملى، عليه خواست و اراده قاطبه ملت و تمامى افغانهاى آزاد و سربلند مى خواند، معتقد است كه بيش از نود و نه در صد (99%) ملت ما از حضور نيروهاى بيگانه نفرت دارند و آن را عامل ادامه جنگ و بى امنيتى و نفى استقلال و حاكميت ملى خود مى خوانند، و بر خروج فورى و بلاقيد و شرط تمامى نيروهاى اشغالگر تأكيد مى ورزند، جز عده اى ناافغان ذليل، منافق، ملحد و وطنفروش احدى از افغانهاى سربلند حضور نيروهاى بيگانه را در كشور خود نمى پذيرند.

·        امريكا بايد بداند كه با هيچ وسيله اى قادر به ادامه اشغال افغانستان و سركوبى مقاومت آزادى خواهانه افغانهاى دلير و مؤمن نخواهد شد، دير يا زود كشور ما را ترك خواهد گفت و هيچ چاره اى ديگر جز خروج بلاقيد و شرط از افغانستان نخواهد يافت.

·        هيچ شكى در اين نيست كه مجاهدين براى آزادى كشور از سلطه اجانب مى جنگند، و خروج نيروهاى اشغالگر خواست اساسى آنان بوده و با خروج اين نيروها جنگ در كشور ما خاتمه مى يابد و صلح مطمئن و پايدار به كشور بر مى گردد، پس از خروج نيروهاى اشغالگر تمامى مجاهدين در راستاى تأمين امنيت و جلوگيرى از مداخلات بيرونى مجدانه و فعالانه سهم خواهند گرفت، كسانى كه بخواهند به اشاره اجانب كشور را به سوى آشوب ببرند با مقاومت تمامى ملت و تمامى مجاهدين هدفمند مواجه خواهند شد. عامل اساسى در تأمين صلح و ثبات در كشور و تقويه نظام؛ حمايت ملت بوده و همين عامل اساسى نظام را از اتكاء به اجانب مستغنى ساخته و قادر به ايستادگى در برابر تمامى تهديدها و مخاطرات داخلى و خارجى مى كند.

·        حزب اسلامى تضمين مى كند كه افراد متعهد به آرمانهاى اسلامى اين حزب؛ چه آنانكه اكنون در صفوف حزب مى جنگند و چه آنان كه به دلائل خاصى در صفوف ديگر و يا به گونه مستقل مصروف مبارزه اند و حد اوسط پنجاه در صد جنگجويان سائر گروهها را تشكيل مى دهند؛ همه يكجا و دست در دست هم به كاروان صلح خواهند پيوست و هيچ مجاهد مخلص و صادق به ادامه جنگ رضايت نخواهد داد و از نيروههايى حمايت نخواهد كرد كه منافع خود و حاميان شان را در ادامه جنگ جستجو مى كنند. ما همواره به مجاهدين خود هدايت داده ايم و اكنون بارى ديگر تكرار مى كنيم كه: در تمامى عمليات نظامى شان نيروهاى اشغالگر را هدف اصلى بگيرند، از حمله بر نيروهاى امنيتى افغان خوددارى كنند، مگر اين كه مجبور به دفاع از خود باشند، انفجارات در مساجد و محلات تجمع مردم، تخريب مكاتب، مدارس، كلينيكها و سائر تأسيسات عام المنفعه، صدمه به افراد غيرمحارب، ترور شخصيتها، علماء، خطباء، ائمه مساجد، استادان، نويسندگان، مأمورين دولت و عمليات شبيه به اينها را همواره محكوم كرده ايم و آن را كار جنگجويان اجير و در خدمت شبكه هاى استخباراتى مى خوانيم.

·        بايد به دشمنان ملت افغان و عمال فرومايه شان نشان دهيم كه افغانهاى سربلند خواهان تأسيس افغانستان واحد، مستقل و داراى حكومت منتخب هستند، هر كى مانع رسيدن افغانها به اين اهداف شود و در فتنه انگيزيها، جنگ افروزى ها و توطئه هاى ضد ملى دست داشته و باعث ايجاد تفرقه، بحران و ادامه جنگ در كشور ما شود با مقاومت جدى و مقابله بالمثل ما مواجه خواهد شد، آتشى كه خانه هاى افغانها در آن مى سوزد نبايد دامن آتش افروزان از شعله هاى آن مصئون باشد.

·        ما به تمامى گروههاى سياسى متعهد به اسلام و معتقد به آزادى و استقلال كشور اطمئنان مى دهيم كه به همزيستى مسالمت آميز و برادروار در خانه مشترك ما افغانستان، زير سقف وحدت ملى؛ باورمند بوديم، هستيم و خواهيم بود، آماده ايم كسى را به عنوان زعيم كشور بپذيريم كه ملت مؤمن ما با رأى آزاد خود انتخاب كند، معتقد به انتقال قدرت از طريق مراجعه به آراء مردم هستيم، اين يكى از آرمانهاى ما است كه در كشور خود و در عمليه انتقال قدرت از يكى به ديگرى نه يك مرمى فير شود و نه يك قطره خون بريزد. ترجيح مى دهيم كه انتخابات رياست جمهورى تا خروج نيروهاى اشغالگر به تعويق بيفتد و پس از آزادى كشور همزمان با انتخابات پارلمانى برگزار شود، در حضور نيروهاى اشغالگر نمى توان به انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه نائل شد.

·        مطمئنيم كه توافق دولتمردان و گروههاى سياسى با اين طرح؛ راه صلح آميز خاتمه بحران را باز خواهد كرد، از دردها و رنج های ملت زجرديده ما کاسته خواهد شد، روزنه اميد به آينده روشن و فارغ از جنگها بروى شان خواهد گشود، و ترس و بيم از دست دادن اولاد و احباب شان ديگر آنها را آزار نخواهد داد. به اميد فرارسيدن روزى كه نه شاهد حضور نيروهاى بيگانه در كشور آزاد و سربلند خود باشيم و نه شاهد جنگ و خونريزى.

 

حكمتيار

افغانستان

19قوس 1392

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *