غزه و حما س قربانی اهداف پلید درایران — علی ديانتی

 

غزه و حما س قربانی اهداف پلید درایران

 

علی ديانتی

 

بعضی خانواده های تهیدست از فرط تهیدستی فرزندان دلبندشان را به قیمت یک میلیون تومان می فروشند ویا دخترانشان بدست باندهای قاچاق برای تن فروشی به کشورهای خلیج فارس فرستاده می شوند ویا رئیس جمهوری که به قول خودشان دوبار با بیست میلیون رای مردم انتخاب شده است ـ توسط ولی فقیه ، شاه سلطان حسین بی غیرت خطاب می گردد که چرا ایران عصرصفوی را در برابر حمله افغانها بی دفاع رها کرد اما خود رهبر جمهوری ضد اسلامی ـ نیروهای حماس را پس از تحریکات چندین ساله آنها علیه اسرائیل تنها گذاشت وبه وعده دفاع نظامی

خود از آنها وفا نکرد. اما در اسرائیل پس از چند روز موشک پرانی بوسیله نیروهای حماس بسوی شهرهای آن کشور ،دولت اسرائیل بسرعت و پس ازچندین التیماتوم به حماس به دفاع  برخواست و  بیشتر مراکز شلیک و تهدید

علیه  خودش رانابود کرد.

 

رژیم ضد اسلامی به رهبران حزب الله قول داده بودند در برابر اسرائیل تا آخرین لحظه از آنها حمایت خواهند کرد اما به وعده شان عمل نکردند. رهبران اسلامی ایران به حماس نیز قول داده بودند که در  صورت رویاروئی با اسرائیل در دفاع از آنهاعلیه (دولت اشغالگر) وارد پیکار خواهند شد اما به وعده شان عمل نکردند.

 

دولت  ضد اسلامی سالهاست که سعی می کند تا با حکومت ناتوان عراق نیز همان رفتاری را که بادیگران کرده است جامه عمل بپوشاند اما دولت مردان عراق تاکنون با هوشیاری از دام های جمهوری اسلامی گریخته اند. پس در همینجا معلوم می شود که حکومت اخوندی از تحریکات و توطئه چینی  دست بردار نیست ویک رژیم رجز خوان وبی اعتبار است. رژیم اسلامی از بی غیرتی عربها سخن می گوید اما خود به جزء تحریک و صرف هزینه های مالی از

جیب مردم فلک زده ایران ، کار دیگری نمی کند. اینک مردم غزه باید از رهبرانشان بپرسند چرا آنها را بازیچه و قربانی اهداف پلید  اخوندهای ایران کرده اند شاید اسرائیل می رود تا با به آزمایش گذاشتن دوجنگ دفاعی پی درپی در منطقه و ضربه زدن به دو متحد استراژیکی جمهوری اسلامی (حزب الله و حماس) که علیه اسرائیل می جنگند ـ این بار با دست باز وبا حمایت افکار عمومی کشورهای منطقه وجهان به سراغ نابودی مراکز اتمی حکومت ضد اسلامی که شعار نابودی اسرائیل را  یدک میکشد برود صلح دائم و استقرار آرامش در منطقه رمز پیروزی

مردم منطقه است اما جمهوری اسلامی با تحریک حماس و به دلیل شکستن آتش بس شش ماهه بین حماس با اسرائیل ـ خواست تا با نیات پلید خود، قبل از آمدن باراک اوباما به قدرت، منطقه خاورمیانه را دستخوش آشوب و جنگ نماید تا از امریکا امتیازاتی دریافت نماید ودر همین راستا تمام افکار عمومی جهان را مشغول مسائل فلسطین کرده تا مسئله اتمی جمهوری اسلامی حتی برای مد تی کوتاه منحرف گردد تا خود به سلاح اتمی دست بیابند.  البته که بمباران های هوائی اسرائیل محکوم هستند ولی صرف منابع مالی و ثروت ملی مردم ایران توسط دولت ضد

اسلامی ایران به رهبری  خامنه ای که جهت کمک  به آتش جنگ یا کمک مالی، به سازمانها و یا دولتهای آن منطقه (از جمله حماس، حزب الله لبنان و یا دولت سوریه) جهت اهداف ضد اسلامی نظام ولایت صفوی میباشد محکوم است.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *